Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Qualificació de la renda atribuïda i criteris d'atribució

Normativa: Art. 88 Llei IRPF

Les rendes obtingudes per les entitats incloses en aquest règim que hagin d'atribuir-se als socis, hereus, comuners o partícips tindran la naturalesa derivada de l'activitat o font d'on siguin procedents per a cadascun d'ells. En els casos en què un dels socis, comuners o partícips es límit a realitzar una aportació de capital, els rendiments atribuïts a aquest tindran la naturalesa de rendiments del capital mobiliari com a conseqüència de la cessió de capital.

Les rendes s'atribuiran anualment als socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals.

En el cas de les comunitats de béns, d'acord amb el que disposa l'article 393 del Codi civil, la distribució als comuners tant en els beneficis com en les càrregues, serà proporcional a les seves respectives quotes. Presumint-se iguals, mentre no es provi el contrari, les porcions corresponents als partícips en la comunitat.

No obstant això, en el cas de les comunitats de propietaris els guanys o rendiments s'atribuiran a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de participació en l'edifici, quant, conforme a l'article 3 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal, aquest és el mòdul per determinar la participació de cada propietari en les càrregues i beneficis per raó de la comunitat, llevat que en els estatuts de la mateixa es disposés un altre repartiment.