Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Obligacions tributàries de les entitats en règim d'atribució de rendes

1. Obligacions d'informació

Normativa: Arts. 90 Llei IRPF i 70 Reglament IRPF. Vegeu també Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes i per la qual es modifiquen altres normes tributàries (BOE de 29 d'octubre)

Les entitats en règim d'atribució de rendes que exerceixin una activitat econòmica o rendes de les quals excedeixin 3.000 euros anuals hauran de presentar  entre l'1 i el 31 de gener de cada any una declaració informativa en la que, a més de les seves dades identificatives i, si escau, els del seu representant, haurà de constar la següent informació:

 1. Identificació, domicili fiscal i NIF dels seus membres, residents o no en territori espanyol, incloent-se les variacions en la composició de l'entitat durant cada període impositiu.

  En el cas de membres no residents en territori espanyol, haurà d'identificar-se a qui ostenti la representació fiscal del mateix d'acord amb el que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març.

  En el supòsit d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, s'haurà d'identificar als membres de l'entitat contribuents per l'IRPF o de l'impost sobre societats, així com als contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents respecte de les rendes obtingudes per l'entitat subjectes a aquest impost.

 2. Import total de les rendes obtingudes per l'entitat i de la renda atribuïble a cadascun dels seus membres, especificant-se, si escau:

  • Ingressos íntegres i despeses deduïbles per cada font de renda.

  • Import de les rendes de font estrangera, assenyalant el país de procedència, amb indicació dels rendiments íntegres i despeses.

  • Identificació, si escau, de la institució d'inversió col·lectiva accions de les quals o participacions s'hagin adquirit o subscrit, data d'adquisició o subscripció i valor d'adquisició de les mateixes, així com identificació de la persona o entitat, resident o no resident, cessionària dels capitals propis.

 3. Base de les deduccions a les que tingui dret l'entitat.

 4. Import de les retencions i ingressos a compte suportats per l'entitat i els atribuïbles a cadascun dels seus membres.

 5. Import net del volum de negoci d'acord amb el que disposa la normativa mercantil aplicable sobre això.

  Vegeu l'article 35.2 del Codi de Comerç, en la redacció donada per la Llei 16/2007, de 4 de juliol (BOE de 5 de juliol); la Norma d'elaboració comptable 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), així com el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol).

  L'obligació de presentar la declaració informativa anual haurà de ser complerta per qui tingui la consideració de representant de l'entitat d'acord amb el que preveu la normativa general tributària, o pels seus membres contribuents per l'IRPF o per l'impost sobre societats en el cas d'entitats constituïdes a l'estranger.

Important: les entitats en règim d'atribució de rendes hauran de notificar per escrit als seus membres, en el termini d'un mes des de la finalització del termini de presentació de la declaració, la informació a què es refereixen els paràgrafs b), c) i d) anteriors. Atès que la presentació de la declaració es realitza el mes de gener de cada any, l'esmentada notificació s'efectuarà durant el mes de febrer.

2. Altres obligacions tributàries

Encara que les entitats en règim d'atribució de rendes no tenen la consideració de contribuents per l'IRPF ni per l'impost sobre societats, tanmateix, han de complir determinades obligacions o deures tributaris derivats de l'aplicació del procediment de gestió tributària, especialment en cas que realitzin activitats econòmiques. Per part seva, els membres de les esmentades entitats també estan obligats al compliment de determinades obligacions o deures tributaris, al marge dels corresponents a l'entitat.

Per la qual cosa a la gestió de l'IRPF respecta, les obligacions i deures tributaris a càrrec d'entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques i les de cadascun dels seus membres es distribueixen de la forma següent:

 1. Obligacions a càrrec de l'entitat en règim d'atribució de rendes:

  • Presentació de declaracions censals.

  • Gestió de la comptabilitat i/o llibres registres de l'activitat.

  • Emissió de factures.

  • Les pròpies dels retenidors o obligats a efectuar ingressos a compte.

  • Determinació de la renda atribuïble i pagaments a compte.

  • Obligacions de subministrament d'informació.

 2. Obligacions a càrrec de cadascun dels socis, comuners o partícips:

  • Presentació de declaració censal.

  • Realització de pagaments fraccionats.

  • Declaració de la renda atribuïda.