Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Determinació de l'import de la renda imputable

En general

La determinació de la renda imputable que correspongui a cadascun dels immobles urbans generadors d'aquestes rendes en els termes comentats en l'apartat anterior, es realitza mitjançant l'aplicació dels següents percentatges:

El 2 per 100, amb caràcter general. Aquest percentatge ha d'aplicar-se sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (Urbana) corresponent a l'exercici 2022.

L'1,1 per 100 en els supòsits següents :

  1. Immobles valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral i hagin entrat en vigor durant el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.

  2. Immobles que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), manquessin de valor cadastral o aquest no hagi estat notificat al titular.

    El percentatge de l'1,1 per 100 s'aplicarà sobre el 50 per 100 del major dels següents valors:

    • El preu, contraprestació o valor d'adquisició de l'immoble.

    • El valor de l'immoble comprovat per l'Administració a l'efecte d'uns altres tributs.

Important: sobre l'import resultant de l'aplicació del percentatge que, en cada cas, correspongui no serà procedent la deducció de cap tipus de despesa.

Immobles adquirits, transmesos o destinats a diferents usos el 2022 

Tractant-se d'immobles adquirits o transmesos en l'exercici 2022  o que hagin estat arrendats, subarrendats o afectes a una activitat econòmica durant part de l'any, així com en els altres supòsits en què l'immoble hagi estat a disposició dels seus propietaris o usufructuaris únicament durant una part de l'exercici, la renda imputable per aquest concepte serà la que proporcionalment correspongui al nombre de dies compresos durant aquest període.

Supòsit especial: drets reals d'aprofitament per torns sobre béns immobles

El dret d'aprofitament per torns que pot constituir-se com a dret real limitat o com contracte d'arrendament per temporada, donarà lloc a imputació de rendes immobiliàries únicament en els supòsits de drets reals d'aprofitament per torns sobre béns immobles.

En aquests casos la imputació haurà d'efectuar-la el titular del dret real aplicant el percentatge del 2 per 100 o l'1,1 per 100, segons que correspongui, al resultat de prorratejar el valor cadastral de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) en funció de la durada anual (dies, setmanes o mesos) del període d'aprofitament.

Si a la data de meritació de l'IRPF els immobles manquessin de valor cadastral o aquest no hagués estat notificat al titular, es prendrà com a base d'imputació el preu d'adquisició del dret d'aprofitament.

No serà procedent la imputació de renda immobiliària als titulars d'aquests drets quan la seva durada no excedeixi 2 setmanes per any.