Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Imputació de rendes immobiliàries

El senyor J.V.C., durant l'any 2022, ha estat titular dels següents béns immobles:

 • Habitatge habitual, valor cadastral del qual no revisat ascendeix a 34.800 euros.

 • Plaça de garatge adquirida conjuntament amb l'immoble i valor cadastral del qual no revisat ascendeix a 3.900 euros.

 • Apartament en la platja que només utilitza durant el mes de vacances. El valor cadastral del mateix, que va ser revisat amb efectes de 2014, ascendeix a 40.800 euros.

 • Apartament adquirit per 105.000 euros el dia 1 de juliol de 2022  i que, amb data d'1 de setembre d'aquest any, ha llogat per una renda mensual de 600 euros. A 31 de desembre de 2022, no li ha estat notificat el valor cadastral de l'immoble. El valor declarat pel contribuent a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és el d'adquisició, sense que l'Administració tributària hagi procedit a la seva modificació.

Determinar la imputació de rendes immobiliàries corresponents a aquests immobles:

Solució

 • Habitatge habitual i plaça de garatge: no és procedent imputació de rendes immobiliàries.
 • Apartament en la platja. Renda immobiliària imputada:

  1,1 per 100 s/40.800 =  448,80 (1)

 • Apartament adquirit el 2022. Renda immobiliària imputada:

  1,1 per 100 s/ (50% x 105.000) x 62  ÷ 365 = 98,10 (2)

Total rendes immobiliàries imputades (448,80 + 98,10) =  546,90

Notes a l'exemple:

(1) En haver-se revisat el valor cadastral el 2014, això és, dins els deu anteriors a 2022, el percentatge a aplicar és de l'1,1 per 100. (Tornar)

(2) Al no haver-li estat notificat al seu titular el valor cadastral de l'immoble a 31 de desembre de 2022, el percentatge de l'1,1 per 100 s'aplica sobre el 50 per 100 del valor d'adquisició de l'immoble, valor que no ha estat modificat per l'Administració a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. A més, la renda imputada ha de determinar-se en proporció al nombre de dies en què l'immoble ha estat a disposició del seu titular (de l'1 de juliol al 31 d'agost). Finalment, els rendiments derivats de l'arrendament de l'immoble tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari en apartat del qual han de declarar-se. (Tornar)