Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cas pràctic

El senyor A.P.G. ha obtingut l'any 2022  les següents rendes:

 • Rendiment net reduït del treball: 50.000
 • Rendiment net reduït d'activitat econòmica: –5.000
 • Imputació de rendes immobiliàries: 300
 • Guany patrimonial a integrar en la base imposable general: 4.500
 • Pèrdua patrimonial a integrar en la base imposable general: 9.600
 • Rendiment negatiu de capital mobiliari: –800
 • Guany patrimonial a integrar en la base imposable de l'estalvi: 5.600
 • Pèrdua patrimonial a integrar en la base imposable de l'estalvi: 1.600

Així mateix, el contribuent té pendent de compensació les següents partides procedents dels exercicis que s'indiquen:

 • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials no derivades de la transmissió d'elements patrimonials corresponents a  2018  : 600
 • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials corresponents a  2018  : 700
 • Rendiments del capital mobiliari negatius corresponents a  2018  : 500
 • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials corresponents a  2019  : 2.100

Efectuar la integració i compensació d'aquestes rendes en la declaració de l'exercici  2022 .

Solució:

1. Integració i compensació de rendes en la base imposable general:

 1. Rendiments i imputacions de rendes de l'exercici  2022:

  • Treball: 50.000
  • Activitat econòmica: -5.000
  • Imputació de rendes immobiliàries: 300
  • Saldo net (50.000 – 5.000 + 300) =  45.300
 2. Guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici 2022  a integrar en la base imposable general:

  • Guanys: 4.500
  • Pèrdues: 9.600
  • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues de l'exercici 2022  (4.500-9.600) = – 5.100
 3. Compensació del saldo negatiu de pèrdues i guanys patrimonials del propi exercici  2022:

  Compensació del saldo net negatiu de  2022: 5.100

 4. Compensació de partides negatives d'exercicis anteriors:

  Compensació saldo net negatiu  pèrdues  2018: 600

 5. Total compensacions (5.100 + 600) (1) = 5.700

  L'import màxim de compensació dels saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2018 i de 2022 és el 25 per 100 del saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes abans d'aquestes compensacions. En aquest cas 11.325 euros (25 per 100 s/45.300). Per tant, tot l'import pendent (5.700 euros) podrà ser compensat.

 6. Base imposable general (45.300 – 5.700) =  39.600

2. Integració i compensació de rendes en la base de l'estalvi:

 1. Guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici 2022  a integrar en la base imposable de l'estalvi:

  • Guanys: 5.600
  • Pèrdues: 1.600
  • Saldo net positiu de guanys i pèrdues de l'exercici 2022  (5.600 – 1.600) = 4.000
 2. Compensació del saldo negatiu de rendiments de capital mobiliari del propi exercici  2022:

  Rendiments negatius de capital mobiliari imputables a  2022(2), 800

  Els rendiments de capital mobiliari negatius de l'exercici es compensaran amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici de la base imposable de l'estalvi amb el límit del 25 per 100 d'aquest saldo positiu que ascendeix a 1.000 (25 per 100 s/4.000). Amb això es compensen tots els saldos pendents.

 3. Compensació de saldo nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials d'exercicis anteriors:

  • Compensació saldo net negatiu de pèrdues  2018: 700
  • Compensació saldo net negatiu de pèrdues  2019: 2.100
 4. Compensació saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari  procedents de  2018(3), 200

  Els rendiments de capital mobiliari negatiu procedents de 2018 poden compensar-se amb el saldo positiu de guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici 2022 fins al límit conjunt del 25 per 100 d'aquest saldo. En aquest cas fins a 200 euros ja que la compensació del saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari del propi exercici 2022 ascendia a 800 i el límit a 1.000 euros (25 per 100 s/4.000).

 5. Total compensacions (700 + 2.100 + 200) = 3.000

 6. Compensacions a realitzar (fins a l'import del saldo positiu): (800 + 3.000) = 3.800
 7. Base imposable de l'estalvi (4.000 – 3.800) = 200