Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Classificació de les rendes segons el seu origen i font i classificació a l'efecte del càlcul de l'impost

Normativa: Art. 6.2 Llei IRPF

La renda obtinguda pel contribuent durant el període impositiu s'ordena segons l'origen o font de la mateixa, en tres categories fiscals:

 • Rendiments.
 • Imputacions de rendes.
 • Guanys i pèrdues patrimonials.

Aquesta classificació desplega els seus efectes especialment en la quantificació de les rendes. Així:

 • Els rendiments nets s'obtenen per diferència entre els ingressos comptables i les despeses deduïbles, sens perjudici de l'aplicació de les reduccions sobre el rendiment íntegre o net que, si escau, corresponguin.

 • Les imputacions de renda es quantifiquen aplicant directament els criteris i regles establertes legalment.

 • Els guanys i pèrdues patrimonials es determinen, amb caràcter general, per diferència entre els valors de transmissió i d'adquisició

Tanmateix, a l'efecte del càlcul de l'impost, les rendes obtingudes pel contribuent durant el període impositiu, es classifiquen en els dos grups següents:

1a Renda general

Normativa: Arts. 44 i 45 Llei IRPF

Aquest grup comprèn els següents components de la renda del contribuent:

 • Rendiments del treball, del capital immobiliari, del capital mobiliari (exclusivament els previstos en l'apartat 4 de l'article 25 de la Llei de l'IRPF. És a dir, entre d'altres, els derivats de la propietat intel·lectual, de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines o de subarrendaments i de la cessió del dret a l'explotació de la imatge) i els derivats de l'exercici d'activitats econòmiques.

 • Imputacions de rendes immobiliàries, de transparència fiscal internacional, de la cessió de drets d'imatge, d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals, d'agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i d'unions temporals d'empreses.

 • Guanys i pèrdues patrimonials que no derivin de la transmissió d'elements patrimonials.

2a Renda de l'estalvi

Normativa: Arts. 44 i 46 Llei IRPF

La renda de l'estalvi està constituïda pels següents components:

 • Rendiments del capital mobiliari previstos en els apartats 1, 2 i 3 de l'article 25 de la Llei de l'IRPF. És a dir, els derivats de la participació de fons propis de qualsevol tipus d'entitat, els obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, els procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa, així com les rendes derivades de la imposició de capitals.

  No obstant això, formaran part de la renda general els rendiments del capital mobiliari previstos en l'article 25.2 de la Llei de l'IRPF, corresponents a l'excés de l'import dels capitals propis cedits a una entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última. En el Capítol 5 es conté un exemple en el que es detallen les operacions necessàries per determinar la part del rendiment que ha d'integrar-se en la base imposable general.

  Tingui-se en compte que en els supòsits en els que la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100.

 • Guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials, independentment del període de generació.

En els quadres següents es recullen, de forma gràfica, els components de la renda general i de la renda de l'estalvi.