Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cuadros resum de components de la renda general i de la renda de l'estalvi

Components de la renda general

Rendiments

Imputacions de rendes

Guanys i pèrdues patrimonials
RENDA GENERAL
Rendiments del treball Rendes immobiliàries imputades. Guanys i pèrdues patrimonials no derivades de la transmissió d'elements patrimonials.
Rendiments del capital immobiliari Transparència fiscal internacional.

Rendiments del capital mobiliari previstos en l'article 25.4 Llei de l'IRPF. Entre d'altres, els derivats de:

  • Propietat intel·lectual i industrial.
  • Prestació d'assistència tècnica.
  • Arrendament de béns mobles, negocis o mines i subarrendaments.
  • Cessió del dret a l'explotació de la imatge.
Cessió de drets d'imatge.
Rendiments d'activitats econòmiques. Institucions d'Inversió Col·lectiva en paradisos fiscals.
Imputacions de  AIE's i UTE's .

Components de la renda de l'estalvi

RENDA DE L'ESTALVI
RendimentsGuanys i pèrdues patrimonials
Rendiments del capital mobiliari (Art. 25.1, 2 i 3 Llei de l'IRPF) derivats de: Participació en els fons propis d'entitats. Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials.

Cessió a tercers de capitals propis (*)

Operacions de capitalització
Contractes d'assegurança de vida o invalidesa.
Rendes que tinguin per causa la imposició de capitals.

(*) Llevat de l'excés de l'import dels capitals propis cedits a una entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última. A l'efecte de computar aquest excés, es tindrà en consideració l'import dels fons propis de l'entitat vinculada reflectits en el balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de meritació de l'impost i el percentatge de participació del contribuent existent en aquesta data. Vegeu aquest supòsit en el Capítol 5. (Tornar)