Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Base liquidable de l'estalvi

Normativa: art. 50.2 Llei  IRPF

La base liquidable de l'estalvi està constituïda per la base imposable de l'estalvi, una vegada minorada, si escau, pel romanent no aplicat, si n'hi hagués, de les reduccions per tributació conjunta, per pensions compensatòries i anualitats per aliments, sense que la mateixa pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquelles reduccions.

En definitiva, la base liquidable de l'estalvi serà sempre positiva o zero.