Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cas pràctic. Aportacions a pla de pensions i patrimoni protegit de fill amb discapacitat

El senyor P.J.J., viudo, de 58 anys d'edat, conviu amb un fill, de 30 anys d'edat,  declarat incapaç per resolució judicial i subjecte a pàtria potestat prorrogada i que ha obtingut el 2022 una base imposable general de 30.000 euros.

En l'exercici  2022, a l'empara del que preveu la Llei 41/2003, de 18 de novembre, ha constituït un patrimoni protegit a favor del seu fill que, a més, té acreditada una discapacitat psíquica del 65 per 100. Amb motiu de la constitució de l'esmentat patrimoni protegit, el senyor P.J.J. ha aportat de manera gratuïta al mateixa la quantitat de 6.250 euros. Així mateix, els seus quatre restants fills han aportat al patrimoni protegit del seu germà la quantitat de 5.000 euros cadascun.

A més, el senyor P.J.J. ha aportat a un pla de pensions del sistema treball del que és promotora l'empresa en la que presta els seus serveis la quantitat de 1.500 euros, ascendint les contribucions empresarials que li han estat imputades per l'empresa en l'exercici a 2.500 euros.

Finalment, el senyor P.J.J. ha aportat a un pla de pensions constituït a favor del seu fill amb discapacitat la quantitat de 4.250 euros. Així mateix, ha aportat a l'esmentat pla de pensions en representació del seu fill amb discapacitat i de les rendes obtingudes per aquest la quantitat de 20.000 euros.

Determinar la base liquidable general de les declaracions individuals de la persona amb discapacitat i del seu pare, corresponents a l'exercici  2022, sabent que la base imposable general d'aquest últim és de 55.500 euros i que la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts en l'exercici ascendeix a 49.000.

Solució:

Nota prèvia: respecte a la declaració d'incapacitat del fill que, com a conseqüència de la Llei 8/2021, de 2 de juny (BOE de 3 de juny), les resolucions judicials per les quals s'establia la pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat només tindran en compte mentre no es dicti una nova resolució judicial que la substitueixi.

A més, les al·lusions a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada realitzades en l'article 82 de la Llei de l'IRPF en relació amb la unitat familiar, han d'entendre's fetes a les resolucions judicials que estableixin la curatela representativa per als fills majors d'edat amb discapacitat quan aquesta sigui exercida per la persona o persones a les que els correspondria la pàtria potestat si el fill fora menor d'edat.

1. Declaració individual de la persona amb discapacitat.

Base imposable general: 30.000

Reducció per aportacions a plans de pensions de persones amb discapacitat:

  • Aportació realitzada: 20.000
  • Límit màxim de reducció: 24.250
  • Reducció aplicable: 20.000
  • Base liquidable general (30.000 - 20.000) =  10.000

2. Declaració individual del pare, el senyor P.J.J.:

Base imposable general: 55.500

2.1. Reducció per aportacions a sistemes de previsió social (pla de pensions del sistema treball).

Aportacions i contribucions de l'exercici 2022  (1.500 aportats per ell + 2.500 contribucions per part la seva empresa) = 4.000

Límit de la quantia de les aportacions i contribucions màximes reductibles:

- Aportacions pròpies  (dins el límit general per aportacions i contribucions empresarials de 1.500 euros) = 1.500

Nota: cal recordar que en aquest límit general tenen cabuda les aportacions del treballador tant a sistemes individuals com a sistema de previsió social de treball, sense necessitat en aquest últim cas d'estar condicionades a la realització de contribucions empresarials.

- Contribucions empresarials (increment de 8.500 euros més) = 2.500

- Total (1.500 + 2.500) = 4.000

Límit percentual de reducció (30% s/49.000) = 14.700

Reducció aplicable per aportacions i contribucions  2022: 4.000

Romanent de base imposable general (55.500 – 4.000) =  51.500

2.2. Reducció per aportacions al pla de pensions del fill amb discapacitat.

Aportació realitzada: 4.250

Límit màxim (24.250 – 20.000 que és l'aportació de la pròpia persona amb discapacitat al seu pla) =  4.250

Reducció aplicable (1) = 4.250

Romanent de base imposable general (51.500 – 4.250) = 47.250

Nota(1) En tenir prioritat en l'aplicació de la reducció les aportacions realitzades per la pròpia persona amb discapacitat (20.000 euros), el pare només podrà aplicar la reducció per l'excés fins a 24.250 euros, que constitueix el límit màxim conjunt de reduccions practicables per la totalitat de les persones que realitzan les aportacions. En conseqüència, l'aportació reductible ascendeix a 4.250 euros. (Tornar)

2.3. Reducció per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

Aportació realitzada: 6.250

Límit màxim conjunt dels aportantes: 24.250

Aportació reductible proporcional (24.250 ÷ 26.250) x 6.250 (2) = 5.773,81

Base liquidable general: (47.250 – 5.773,81) = 41.476,19

Nota(2) En concórrer aportacions a favor del mateix patrimoni protegit realitzades tant pel pare com els quatre germans de la persona amb discapacitat, el límit màxim conjunt de reducció per a tots els aportantes no pot excedir 24.250 euros anuals. En produir-se un excés respecte d'aquesta quantitat, atès que l'import total de les aportacions realitzades ascendeix a 26.250 euros anuals [6.250 + (5.000 x 4)], ha d'efectuar-se una reducció proporcional a les aportacions realitzades.

Per a l'aportació realitzada pel pare, aquesta quantitat és el resultat de la següent operació: (24.250 ÷ 26.250) x 6.250 = 5.773,81.

Per a les aportacions realitzades per cadascun dels  germans, aquesta quantitat és el resultat de la següent operació: (24.250 ÷ 26.250) x 5.000 = 4.619,05. (Tornar)