Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

Normativa: Art. 50 Llei  IRPF

Una vegada determinades la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, com a conseqüència del procediment d'integració i compensació de rendes comentat en el capítol anterior, ha de ser procedent-se a la determinació de la base liquidable general i base liquidable de l'estalvi.

La base liquidable general  és  el resultat de practicar en la base imposable general, exclusivament i per aquesta ordre, les següents reduccions, sense que pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquestes disminucions:

  • Reducció per tributació conjunta (art. 84 Llei IRPF).

  • Reducció per  aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (art. 51 Llei IRPF).

  • Reducció per  aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat (art. 53 Llei IRPF).

  • Reducció per  aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat (art. 54 Llei IRPF).

  • Reducció per  pensions compensatòries (art. 55 Llei IRPF).

  • Reducció per aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals (disposició addicional onzena Llei IRPF).

La base liquidable de l'estalvi  és el resultat de disminuir la base imposable de l'estalvi en el romanent, si n'hi hagués, de la reducció per pensions compensatòries, sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal disminució.

El procés de determinació d'aquestes dues magnituds pot representar-se esquemàticament de la següent manera:

esquema de determinació renda contribuent subjecta a gravamen