Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Anualitats per aliments a favor dels fills

El senyor L.D.Z., resident a la Comunitat Valenciana, ha obtingut en l'exercici 2022  una base liquidable general de 63.000 euros. Durant aquest exercici, ha satisfet anualitats per aliments als seus fills per un import de 12.000 euros, segons el que preveu el conveni regulador del divorci aprovat judicialment.

Així mateix, la base liquidable de l'estalvi d'aquest contribuent ascendeix a 5.000 euros.

Determinar les quotes íntegres corresponents a 2022  sabent que l'import del seu mínim personal i familiar ascendeix a 5.550 euros.

Solució:

En haver satisfet en l'exercici anualitats als seus fills per decisió judicial i resultar la seva quantia inferior a l'import de la seva base liquidable general, l'escala general estatal per a 2022  i l'autonòmica de l'impost han d'aplicar-se separadament a l'import de les anualitats i a l'import de la resta de la base liquidable general.

Nota prèvia: amb efectes des del 28 d'octubre, el Decret Llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre (DOCV 27-10-2022), va modificar  l'article 2 de la Llei 13/1997 que regula  l'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general. Per tant, per a l'exercici 2022 es tenen en compte dues escales: Una, aplicable als contribuents morts amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022 i, una altra, per a la resta dels contribuents (morts amb posterioritat al 27 d'octubre i no morts) que és la que s'aplica en la resolució d'aquest supòsit.

1. Aplicació de les escales de l'impost a l'import de les anualitats, base "A" (12.000 euros)

 1. Escala general de l'impost

  12.000 al 9,50% = 1.140

  Quota 1 = 1.140

 2. Escala autonòmica aprovada per a 2022  per la Comunitat Valenciana

  12.000 al 9% = 1.080

  Quota 2 = 1.080

2. Aplicació de les escales de gravamen a la resta de base liquidable general, base "B" (51.000 euros)

 1. Escala general de l'impost

  Fins a 35.200 = 4.362,75

  Resta: 15.800 al 18,50% = 2.923

  Quota 3 = 7.285,75

 2. Escala autonòmica aprovada per a 2022  per la Comunitat Valenciana

  Fins a 42.000 =  5.530

  Resta: 9.000 al 20,00% =  1.800

  Quota 4 =  7.330

3. Determinació de les quotes resultants per l'aplicació de les escales en ambdues bases

Quota 5 = quota 1 + quota 3: (1.140 + 7.285,75) = 8.425,75

Quota 6 = quota 2 + quota 4: (1.080  + 7.330) = 8.410

4. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros

 1. Escala general

  Atès que l'import de la base liquidable general (63.000) és superior al del mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.530), aquest forma part integrament de la base liquidable general.

  7.530 al 9,50% = 715,35

  Quota 7 = 715,35

 2. Escala autonòmica aprovada per a 2022  per la Comunitat Valenciana

  Nota: amb efectes des del 28 d'octubre, el Decret Llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre (DOCV 27-10-2022),  estableix  els imports del mínim personal i familiar que han d'aplicar els contribuents residents en el seu territori.

  En aquest cas, la quantia autonòmica del mínim del contribuent (fixada en 6.105 euros) incrementada en 1980 euros  (6.105 + 1980) determina  un import de 8.085, inferior a la base liquidable general (63.000), per la qual cosa  aquest import forma part integrament de la base liquidable general.

  8.085  al 9% =  727,65

  Quota 8 =  727,65

5. Determinació de les diferències de quotes

Quota general estatal (Quota 5 − Quota 7): 8.425,75 − 715,35 =  7.710,40

Quota general autonòmica (Quota 6 − Quota 8): 8.410 − 727,65 =7.682,35

6. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi (5.000)

Gravamen estatal (5.000 x 9,50%) = 475

Gravamen autonòmic (5.000 x 9,50%) = 475

7. Determinació de les quotes íntegres:

Quota íntegra estatal (7.710,40  + 475) = 8.185,40

Quota íntegra autonòmica (7.682,35 + 475) =  8.157,35