Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Delimitació

Normativa: Disposició addicional vintena Llei  IRPF

Tenen la consideració de rendes exemptes amb progressivitat aquelles rendes que, sense sotmetre's a tributació, han de tenir-se en compte a l'efecte de calcular el tipus de gravamen aplicable als restants rendes del període impositiu.

Com exemple d'aquestes rendes poden citar-se les previstes en els Convenis per evitar la doble imposició subscrites per Espanya.

Les rendes exemptes amb progressivitat s'afegiran a la base liquidable general o de l'estalvi, segons correspongui a la naturalesa de les rendes, amb l'objectiu de calcular el tipus mitjà de gravamen que correspongui per a la determinació de la quota íntegra estatal i autonòmica.

El tipus mitjà de gravamen així calculat s'aplicarà sobre la base liquidable general o de l'estalvi, sense incloure les rendes exemptes amb progressivitat.

En determinats Convenis per evitar la doble imposició subscrites per Espanya s'estableix que, quan les rendes obtingudes per un contribuent estiguin exemptes, conforme a les disposicions del propi Conveni, les mateixes han de tenir-se en compte a l'efecte de calcular el tipus de gravamen aplicable sobre la resta de les rendes obtingudes per aquest contribuent en l'exercici.