Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Tractament liquidatori de les rendes exemptes amb progressivitat que formen part de la base imposable de l'estalvi

En aquells supòsits en què existeixi un romanent del mínim personal i familiar que al no poder aplicar-se en la base liquidable general per determinar les quotes íntegres, passi a formar part de la base liquidable de l'estalvi, així com quan l'import d'aquesta incrementat en la quantia de les rendes exemptes amb progressivitat superi la quantitat de 6.000 euros, el tractament liquidatori de les rendes exemptes amb progressivitat que, segons la seva naturalesa formin part de la base imposable de l'estalvi, s'estructura en les següents fases:

 1. L'import de les rendes exemptes amb progressivitat ha de sumar-se a la base liquidable de l'estalvi sotmès a gravamen, amb l’objecte d'aplicar al seu resultat els tipus de gravamen de les escales de l'estalvi, estatal i autonòmica, que corresponguin. Com a resultat s'obtenen les quotes parcials A i B.

 2. Si hagués romanent del mínim personal i familiar no aplicat en la base liquidable general es troben les quotes que correspongui a aquest romanent aplicant els tipus de gravamen de les escales de l'estalvi, estatal i autonòmica. Com a resultat s'obtenen les quotes parcials C i D.

 3. A partir de les quatre quotes parcials obtingudes en les fases anteriors es calculen les següents magnituds:

  • Quota 1 = quota parcial A  - quota parcial C.
  • Quota 2 = quota parcial B  - quota parcial D.
 4. A partir de les quotes 1 i 2 calculades en la fase anterior, es determina el tipus mitjà de gravamen, estatal i autonòmic. En ambdós casos, la quota resultant es divideix entre la suma de la base liquidable de l'estalvi i les rendes exemptes amb progressivitat a integrar en la base imposable de l'estalvi. El quocient així obtingut es multiplica per 100 per determinar d'aquesta manera el tipus mitjà de gravamen.

 5. Una vegada obtinguts aquests tipus mitjans, aquests s'aplicaran exclusivament sobre la base liquidable de l'estalvi, sense incloure les rendes exemptes amb progressivitat. D'aquesta manera s'obtindrà la quota íntegra estatal i autonòmica, respectivament, corresponents a la base liquidable de l'estalvi.

Important: en aquells supòsits en què no existeixi romanent de mínim personal i familiar, si la quantia de la base liquidable de l'estalvi incrementat en l'import de les rendes exemptes amb progressivitat, no supera la xifra de 6.000 euros, no serà precís efectuar els càlculs anteriorment comentats.

Exemple

En la declaració de l'IRPF corresponent a 2022 del senyor J.L.M., resident a Aragón, consten les següents quantitats relatives a la base liquidable de l'estalvi:

 • Base liquidable de l'estalvi: 50.000
 • Import del mínim personal i familiar que forma part de la base liquidable de l'estalvi: 4.200

En l'exercici 2022  el contribuent va procedir a la venda d'un immoble urbà situat a Holanda del que va obtenir un guany patrimonial de 80.000 euros determinat d'acord amb la normativa reguladora de l'IRPF.

Determinar l'import de la part estatal i la part autonòmica de les quotes corresponents a la base liquidable de l'estalvi.

Solució:

D'acord amb el que disposa l'article 25.3 del Conveni entre el Govern de l'Estat espanyol i el Govern del Regne dels Països Baixos per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i el seu protocol, fet a Madrid el 16 de juny de 1971 (BOE 16-10-1972), el guany patrimonial derivat de la transmissió del bé immoble està exempta de l'IRPF, però aquesta renda es tindrà en compte per calcular l'IRPF corresponent als restants rendes a integrar en la base liquidable de l'estalvi del contribuent.

Atès que existeix un romanent del mínim personal i familiar que redueix la base liquidable de l'estalvi per determinar l'import de la mateixa que se sotmet a gravamen, ha de tenir-se en compte l'exempció amb progressivitat del guany patrimonial derivat de la transmissió de l'immoble urbà situat a Holanda. Els càlculs que han de realitzar-se a aquest efecte són els següents:

1. Suma de la base  liquidable de l'estalvi i l'import de les rendes exemptes amb progressivitat

50.000 + 80.000 = 130.000

2. Aplicació de les escales de l'impost al resultat de la suma anterior (130.000)

 • Escala de l'estalvi estatal

  Fins a 50.000 = 5.190

  Resta (80.000 a l'11,5%) = 9.200

  Quota A (5.190 + 9.200) = 14.390

 • Escala de l'estalvi autonòmica

  Fins a 50.000 = 5.190

  Resta (80.000 a l'11,5%) = 9.200

  Quota B (5.190 + 9.200) = 14.390

3. Aplicació de les escales de gravamen a l'import del mínim personal i familiar

 • Escala de l'estalvi estatal

  4.200 al 9,50% = 399

  Quota C = 399

 • Escala de l'estalvi autonòmica

  4.200 al 9,50% = 399

  Quota D = 399

4. Determinació de les diferències de quotes

 • Quota resultant 1 (quota A  - quota C): 14.390 − 399 = 13.991

 • Quota resultant 2 (quota B  - quota D): 14.390 − 399 = 13.991

5. Determinació dels tipus mitjans de gravamen

 1. Tipus mitjà de gravamen de l'estalvi estatal (TMAE): TMAE = (13.991 ÷130.000) x 100 = 10.76%

 2. Tipus mitjà de gravamen de l'estalvi autonòmic (TMGAA): TMAA = (13.991 ÷130.000) x 100 = 10.76%

6. Determinació de les quotes corresponents a la base liquidable de l'estalvi (50.000):

 • Quota de l'estalvi estatal: (50.000 x 10.76%) = 5.380

 • Quota de l'estalvi autonòmica: (50.000 x 10.76%) = 5.380