Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Tractament liquidatori de les rendes exemptes amb progressivitat en Base Imposable General

El tractament liquidatori de les rendes exemptes amb progressivitat que, segons la seva naturalesa, formin part de la base imposable general s'estructura en les següents fases:

 1. L'import de les rendes exemptes amb progressivitat ha de sumar-se a la base liquidable general i a l'import resultant d'aquesta suma se li aplicaran l'escala de gravamen general i l'aprovada per la Comunitat Autònoma que correspongui, en la part autonòmica. Com a resultat s'obtenen les quotes parcials 1 i 2.

 2. A l'import del mínim personal i familiar (sempre que no superi la base liquidable general o, si escau, la base liquidable general incrementada amb les rendes exemptes amb progressivitat) se li apliquen, successivament, l'escala de gravamen general, obtenint-se d'aquesta manera la quota parcial 3 i l'escala de gravamen autonòmica o complementària obtenint-se la quota parcial 4.

 3. A partir de les quatre quotes parcials obtingudes en les fases anteriors es calculen les següents magnituds:

  • Quota resultant 1 = quota parcial 1  - quota parcial 3

  • Quota resultant 2 = quota parcial 2  - quota parcial 4

 4. A partir de les quotes resultants 1 i 2 calculades en la fase anterior, es determina el tipus mitjà de gravamen, estatal i autonòmic. En ambdós casos, aquest tipus mitjà és el resultat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir les quotes resultants 1 i 2 entre la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen (suma obtinguda en la fase 1a).

 5. Una vegada obtinguts aquests tipus mitjans, aquests s'aplicaran exclusivament sobre la base liquidable general, sense incloure les rendes exemptes amb progressivitat. D'aquesta manera s'obtindrà la quota íntegra estatal i autonòmica, respectivament, corresponents a la base liquidable general.

Exemple

La senyora P.C.A., resident a la Comunitat de Castilla y León, ha obtingut en l'exercici 2022 una base liquidable general de 23.900 euros i una base liquidable de l'estalvi de 2.800 euros.

L'import de l'el seu mínim personal i familiar ascendeix a 5.550 euros. A més, ha percebut a Alemanya una renda de 2.900 euros que, per aplicació del Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Federal d'Alemanya per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i el seu protocol, de 3 de febrer de 2011, està declarada a Espanya exempta amb progressivitat.

Determinar l'import de les quotes íntegres corresponent a aquest contribuent.

Solució:

Nota prèvia: ha de tenir-se en compte que  l'article 1.1 de la Llei 2/2022, d'1 de desembre, de rebaixes tributàries a la Comunitat de Castilla y León (BOCYL 12-12-2022) ha modificat, amb efectes des de l'1 de gener de 2022, l'escala autonòmica prevista en l'article 1 del Text Refós.

1. Suma de la base liquidable general i l'import de les rendes exemptes amb progressivitat

23.900 + 2.900 = 26.800

2. Aplicació de les escales de l'impost al resultat de la suma anterior (26.800)

 1. Escala general de l'impost

  Fins a 20.200 = 2.112,75

  Resta: 6.600 al 15% = 990

  Quota 1 (2.112,75 + 990) = 3.102,75

 2. Escala autonòmica

  Fins a  20.200 =  2.050,50

  Resta: 6.600 al 14% = 924

  Quota 2 (2.050,50 + 924) =  2.974,50

3. Aplicació de les escales de gravamen a l'import del mínim personal i familiar

Escala general

5.550 al 9,50% = 527,25

Quota 3 = 527,25

Escala  autonòmica

Nota: encara que la Comunitat de Castilla y León té aprovades quanties autonòmiques del mínim personal i familiar, aquestes coincideixen amb els imports del mínim del contribuent, per descendents i ascendents i per discapacitat que fixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF.

5.550 al 9% =  499,50

Quota  4 =  499,50

4. Determinació de les diferències de quotes:

Quota resultant 1 (quota 1  - quota 3): 3.102,75  - 527,25 = 2.575,50

Quota resultant 2 (quota 2  - quota 4): 2.974,50 - 499,50 = 2.475

5. Determinació dels tipus mitjans de gravamen

 1. Tipus mitjà de gravamen estatal (TME): TME = (2.575,50 ÷26.800) x 100 = 9,61%

 2. Tipus mitjà de gravamen autonòmic (TMA): TMA = (2.475 ÷ 26.800) x 100 = 9,23%

6. Determinació de les quotes corresponents a la base liquidable general (23.900):

Quota estatal: (23.900 x 9,61%) = 2.296,79

Quota autonòmica: (23.900 x 9,23%) =  2.205,97

7. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi (2.800)

Gravamen estatal

2.800 x 9,5% = 266

Gravamen autonòmic

2.800 x 9,5% = 266

8. Determinació de les quotes íntegres

Quota íntegra estatal (2.296,79 +266) =  2.562,79

Quota íntegra autonòmica (2.205,97 + 266) =  2.471,97