Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits especials de concurrència de rendes: Anualitats per aliments a favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat

El procediment aplicable en cas que existeixin simultàniament anualitats per aliments a favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat incorpora les especialitats liquidatòries de cadascuna d'aquestes rendes tal com es comenta en l'exemple següent.

Exemple:

El senyor J.R.F., resident a la Comunitat de Madrid, ha obtingut en l'exercici 2022 una base liquidable general de 23.900 euros. També ha obtingut rendes exemptes amb progressivitat que ascendeixen 2.950 euros.

Durant l'exercici ha satisfet anualitats per aliments als seus fills per un import de 2.800 euros, segons el que preveu el conveni regulador del divorci aprovat judicialment.

Determinar les quotes íntegres corresponents a l'exercici  2022, sabent que l'import del mínim personal i familiar ascendeix a 5.550 euros.

Solució:

Nota prèvia: ha de tenir-se en compte que l'article únic. Dos de la  Llei 8/2022, de 16 de novembre (BOCM 21-11-2022), ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2022, l'escala autonòmica de la Comunitat de Madrid prevista en l'article  1 del Text Refós.

1. Determinació de les bases per a l'aplicació de les escales de gravamen

En haver satisfet en l'exercici anualitats als seus fills per decisió judicial i resultar la seva quantia inferior a l'import de la seva base liquidable general, l'escala general i l'autonòmica de l'impost han d'aplicar-se separadament a l'import de les anualitats (2.800) i a l'import de la resta de la base liquidable general.

Aquest últim import es determina incrementant la base liquidable general (23.900 euros) en la quantia de les rendes exemptes amb progressivitat (2.950) i disminuint el resultat en l'import de les anualitats per aliments satisfets en l'exercici (2.800). En definitiva:

Base "A" = 2.800

Base "B" = (23.900 + 2.950) − 2.800 = 24.050

2. Aplicació de les escales de l'impost a l'import de les anualitats, base "A" (2.800 euros)

 • Escala general de l'impost 2.800 x 9,50% = 266

  Quota 1 = 266

 • Escala autonòmica

  2.800 x 8,50% = 238

  Quota 2 = 238

3. Aplicació de les escales de gravamen a la resta de base liquidable general, base "B" (24.050 euros)

 • Escala general de l'impost

  Fins a 20.200 = 2.112,75

  Resta: 3.850 al 15% = 577,50

  Quota 3 = 2.690,25

 • Escala autonòmica

  Fins a: 18.433,20 =  1.687,22

  Resta: 5.616,80  al   12,80% =  718,95

  Quota 4 =  2.406,17

4. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros

Atès que l'import de la base liquidable general (23.900) és superior al del mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.530), aquest forma part integrament de la base liquidable general.

 • Escala general

  Atès que l'import de la base liquidable general (23.900) és superior al del mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.730), aquest forma part integrament de la base liquidable general.

  7.530 al 9,50% = 715,35

  Quota 5 =715,35

 • Escala autonòmica

 • Nota: amb efectes des de l'1 de gener de 2022 l'article únic de la Llei 8/2022, de 16 de novembre (BOCM 21-11-2022) ha modificat l'article 2 i afegit els articles  2 bis, 2 ter i 2 quater en el Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, per establir les quanties autonòmiques corresponents als mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat, amb efectes des de l'1 de gener de 2022.

  En aquest cas, la quantia autonòmica del mínim del contribuent (fixada en  5.777,55 euros) incrementada en 1980 euros   (5.777,55 + 1980) determina  un import de 7.757,55 euros, inferior a  la base liquidable general (23.900), per la qual cosa aquest import forma part integrament de la base liquidable general.

  7.757,55 al 8,50% =  659,39

  Quota 6 =  659,39

5. Càlcul de les quotes a l'efecte de determinar els tipus mitjans de gravamen

Per determinar els tipus mitjans de gravamen, estatal i autonòmic, cal calcular prèviament les respectives quotes estatal i autonòmica. Aquestes quotes es calculen de la següent manera:

 • Quota estatal = (quota 1 + quota 3  - quota 5):

  266 + 2.690,25 – 715,35 = 2.240,90

 • Quota autonòmica = (quota 2 + quota 4  - quota 6):

  238 +  2.406,17 – 659,39=  1.984,78

6. Determinació dels tipus mitjans de gravamen

 1. Tipus mitjà de gravamen estatal TME: 2.240,90 ÷ 26.850 x 100 = 8,34%

 2. Tipus mitjà de gravamen autonòmic =TMA =  1.984,78  ÷ 26.850 x 100 = 7,39%

7. Determinació de la quota íntegra general estatal i autonòmica

 • Quota íntegra general estatal (base liquidable general x TME) 23.900 x 8,34% = 1.993,26

 • Quota íntegra general autonòmica: (base liquidable general x TMA) 23.900 x  7,39% = 1.766,21