Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma d'Aragón

Normativa: Art. 110-1 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 14.800,00 18,50
50.000,00 7.100,75 10.000,00 20,50
60.000,00 9.150,75 20.000,00 23,00
80.000,00 13.750,75 10.000,00 24,00
90.000,00 16.150,75 40.000,00 25,00
130.000,00 26.150,75 En endavant 25,50

Nota: tingui-se en compte  l'article 64 de la  Llei 8/2022, de 29 de desembre, de pressupostos de la comunitat autònoma d'Aragón per a l'exercici 2023 (BOA 30-12-2022), ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2022, l'escala autonòmica  prevista en l'article 110-1 del Text Refós.