Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de Canàries

Normativa: Disposició addicional  quarta. Disset Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Base liquidable des de (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 13.010 9,00
13.010 1.170,90 5.458 11,50
18.468 1.798,57 15.859 14,00
34.327 4.018,83 20.949 18,50
55.276 7.894,39 34.724 23,50
90.000 16.054,53 30.000 25,00
120.000 23.554,53 En endavant 26,00

Nota: Aquesta escala serà d'aplicació  exclusivament durant els períodes impositius 2022 i 2023.

Indicar que el Decret llei 1/2023, de 26 de gener, pel qual es modifiquen determinades mesures autonòmiques en l' IRPF i en la regulació del tipus zero en l'Impost General Indirecte Canari aplicable a determinats béns destinats a l'activitat ramadera (BO de les Canarias de 31 de gener), ha modificat la disposició addicional quarta. Disset del Text refós per a, segons exposa el preàmbul del Decret llei “ajustar les quotes de l'escala de gravamen amb dos decimals, sense arrodoniment”.