Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de Cantabria

Normativa: Art. 1 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny

Base liquidable (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable  (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici  2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En endavant 25,50