Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de Catalunya

Normativa: Art. únic Llei 24/2010, de 22 de juliol, d'aprovació de l'escala autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 10,50
12.450,00 1.307,25 5.257,20 12,00
17.707,20 1.938,11 3.292,80 14,00
21.000,00 2.399,10 12.007,20 15,00
33.007,20 4.200,18 20.400,00 18,80
53.407,20 8.035,38 36.592,80 21,50
90.000,00 15.902,83 30.000,00 23,50
120.000,00 22.952,83 55.000,00 24,50
175.000,00 36.427,83 En endavant 25,50

Nota: tingui-se en compte que l'article 41 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC 31-12-2021- BOE 21-01-2022), ha modificat, amb efectes des de l'1 de gener de 2022,  l'escala autonòmica prevista en l' article únic de la Llei 24/2010.