Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de Galícia

Normativa: Art. 4 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.985,35 9,00
12.985,35 1.168,68 8.083,25 11,65
21.068,60 2.110,38 14.131,40 14,90
35.200,00 4.215,96 24.800,00 18,40
60.000,00 8.779,16 En endavant 22,50

Nota: tingui-se en compte que l'article 1 de la Llei 7/2022, de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOG 30-12-2022)  modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2022, l'escala autonòmica prevista en l'article 4 del Text Refós.