Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Normativa: Disposició addicional cinquena.4 Text refós de les Disposicions Legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.960,45 9,60
12.960,45 1.244,20 8.067,75 11,46
21.028,20 2.168,76 14.365,80 13,74
35.394,00 4.142,62 24.606,00 18,22

Quan la base liquidable sigui superior a 60.000,00 euros la quota íntegra serà de 8.716,67 euros més la quantitat resultant d'aplicar el tipus del 22,70 % a la part de base liquidable que excedeixi 60.000 euros.

Nota: tingui-se en compte que l'article  únic del Decret llei núm. 4/2022, de 22 de setembre, pel qual es modifica l'Escala Autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a conseqüència de l'augment de la inflació (BORM 29-09-2022) ha modificat, durant el període impositiu 2022, l'escala autonòmica prevista en el l'apartat 4 de la disposició addicional cinquena del Text Refós.