Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat de Castella i Lleó

Normativa: Art. 1 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9
12.450,00 1.120,50 7.750,00 12,00
20.200,00 2.050,50 15.000,00 14,00
35.200,00 4.150,50 18.207,20 18,50
53.407,20 7.518,83 En endavant 21,50

Nota: tingui-se en compte que l'article 1.1 de la Llei 2/2022, d'1 de desembre, de rebaixes tributàries a la Comunitat de Castilla y León (BOCYL 12-12-2022) ha modificat, amb efectes  des de l'1 de gener de 2022, l'escala autonòmica prevista en l'article 1 del Text Refós.