Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat de Madrid

Normativa: Art. 1 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma 
0,00 0,00 12.960,45 8,50
12.960,45 1.101,64 5.472,75 10,70
18.433,20 1.687,22 15.927,30 12,80
34.360,50 3.725,91 21.236,40 17,40
55.596,90 7.421,04 En endavant 20,50

Nota: tingui-se en compte l'article únic. Dos de la  Llei 8/2022, de 16 de novembre (BOCM 21-11-2022), ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2022, l'escala autonòmica prevista en l'article  1 del Text Refós.