Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Valenciana

Normativa: Art. 2 Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits

Cal diferenciar entre:

A. Contribuents morts amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022

En produir-se la meritació de l'IRPF en el moment de la defunció, l'escala aplicable d'acord amb la normativa vigent fins a la data indicada (27 d'octubre) és la següent:

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 20.000,00 25,50
140.000,00 29.452,50 35.000,00 27,50
175.000,00 39.077,50 En endavant 29,50

B. Resta de contribuents

Després de la modificació operada en l'article 2 de la Llei 13/1997, amb efectes des del 28 d'octubre, per l'article 2 del Decret Llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, per adequar el gravamen de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d'unes altres figures tributàries a l'impacte de la inflació (DOCV 27-10-2022), l'escala aplicable per a la resta dels contribuents (morts amb posterioritat al 27 d'octubre i no morts) és la següent:

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 12.000,00 9,00
12.000,00 1.080,00 10.000,00 12,00
22.000,00 2.280,00 10.000,00 15,00
32.000,00 3.780,00 10.000,00 17,50
42.000,00 5.530,00 10.000,00 20,00
52.000,00 7.530,00 13.000,00 24,17
65.000,00 10.672,10 15.000,00 24,50
80.000,00 14.347,10 40.000,00 25,00
120.000,00 24.347,10 20.000,00 25,50
140.000,00 29.447,10 35.000,00 27,50
175.000,00 39.072,10 En endavant 29,50