Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especialitat: Escala autonòmica per a contribuents residents a Ceuta o Melilla

Normativa: Disposició addicional trenta-dosena Llei IRPF

Als contribuents que tinguin la seva residència habitual a Ceuta o Melilla se'ls aplica l'escala prevista en l'article 65 de la Llei de l'IRPF. Aquesta escala és la següent:

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
Ceuta i Melilla. Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquestes Ciutats Autònomes
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En endavant 22,50