Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Gravamen estatal

Normativa: Art. 63.1.1º Llei IRPF

La base liquidable general del contribuent ha de ser gravada als tipus que s'indiquen en l'escala general de l'IRPF que a continuació es reprodueix:

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable independentment del seu lloc de residència
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 240.000 22,50
300.000,00 62.950,75 En endavant 24,50

La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar aquesta mateixa escala.

Tipus mitjà de gravamen general estatal

Normativa: Art. 63.2 Llei  IRPF

S'entén per tipus mitjà de gravamen general estatal el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per aplicació de l'anterior escala entre la base liquidable general. El tipus mitjà de gravamen general estatal s'expressarà amb dos decimals sense arrodoniment.