Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Esquema gràfic: Aplicació de mínim personal i familiar i determinació de les quotes íntegres

Esquema gràfic de l'aplicació del mínim personal i familiar i la determinació de les quotes íntegres de l'IRPF

Gravamen de la base liquidable general

El gravamen de la base liquidable general de l'IRPF s'estructura en quatre fases:

Fase 1a: A la totalitat de la base liquidable general, inclosa la corresponent a l'import del mínim personal i familiar que forma part de la mateixa, se li apliquen les escales, general i autonòmica, de l'IRPF obtenint-se les corresponents quotes parcials (Quota 1 i Quota 2).

Fase 2a: A la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar estatal establert en l'IRPF se li aplica l'escala general de l'IRPF, obtenint-se la quota parcial (Quota 3).

Fase 3a: A la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat o disminuït en els imports establerts, si escau, per la Comunitat Autònoma en la seva normativa autonòmica se li aplica l'escala autonòmica corresponent, obtenint-se la quota parcial (Quota 4).

En l'exercici 2022, la Comunitat Autònoma d'Andalucía, la Comunitat Autònoma de Galícia, la Comunitat Autònoma d'Illes Balears, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Autònoma de La Rioja i la Comunitat Valenciana  han regulat imports del mínim personal i familiar diferents dels establerts en la Llei de l'IRPF. En conseqüència, els contribuents residents en el seu territori han d'aplicar, a l'efecte del gravamen autonòmic (fase 3a), els imports regulats en la normativa d'aquesta Comunitat Autònoma.

La resta de contribuents (inclosos els de la Comunitat de Castilla y León que ha fixat imports per al mínim personal i familiar d'idèntica quantia als establerts en la Llei de l'IRPF) han d'aplicar la mateixa quantia del mínim personal i familiar a l'efecte del gravamen estatal (fase 2a) i del gravamen autonòmic (fase 3a).

Fase 4a: A partir de les quatre quotes parcials obtingudes es calculen la quota íntegra general estatal (Quota 1 menys Quota 3) i quota íntegra general autonòmica (Quota 2 menys Quota 4).

Gravamen de la base liquidable de l'estalvi

El gravamen de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF s'estructura en quatre fases:

Fase 1a: L'import de la base liquidable de l'estalvi es grava als tipus de l'escala de l'estalvi, estatal i autonòmica, fixats per a 2022, obtenint-se les corresponents quotes parcials (Quota A i Quota B).

Fase 2a: La quantia de la quota estatal resultant d'aplicar l'escala a la base liquidable de l'estalvi (Quota A) es minorarà, si escau, en l'import derivat d'aplicar al romanent del mínim personal i familiar estatal no aplicat (això és, a l'excés de l'esmentat mínim sobre la quantia de la base liquidable general) l'escala de l'estalvi estatal fixat per a 2022 (Quota C).

Fase 3a: La quantia de la quota autonòmica resultant d'aplicar l'escala a la base liquidable de l'estalvi (Quota B) es minorarà en l'import derivat d'aplicar al romanent no aplicat del mínim personal i familiar autonòmic (això és, a l'excés de l'esmentat mínim sobre la quantia de la base liquidable general) l'escala de l'estalvi autonòmica fixada per a 2022  (Quota D).

Fase 4a: A partir de les quatre quotes parcials obtingudes es calculen la quota íntegra de l'estalvi estatal (Quota A menys Quota C) i quota íntegra de l'estalvi autonòmic (Quota B menys Quota D).