Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol

Normativa: Art. 93.2.e) Llei IRPF

Atenció : tingui-se en compte que el  règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol  es comenta en el Capítol 2.

Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol i que optin per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, amb les regles especials en l'article 93.2 de la Llei de l'IRPF, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF durant el període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents se'ls aplicarà les següents escales:

 1. A la base liquidable, llevat de la part de la mateixa corresponent a les rendes a què es refereix l'article 25.1.f) del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents (dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat, interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, i guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials), se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
  Fins a 600.000 24
  Des de 600.000,01 euros d’ara endavant 47
 2. A la part de la base liquidable corresponent a les rendes a què es refereix l'article 25.1.f) del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents (dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat, interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, i guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials), se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable fins a (euros)Increment en quota íntegra estatal  (euros)Resta base liquidable de l'estalvi fins a (euros)Tipus aplicable (%)
  0 0 6.000 19
  6.000,00 1.140 44.000 21
  50.000,00 10.380 150.000 23
  200.000,00 44.880 En endavant 26