Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per lloguer de la residència habitual: Règim transitori

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Assistent virtual de Renda», on podrà  consultar si té dret a la deducció, els efectes sobre la deducció per canvis en la titularitat del contracte de lloguer o per qui realitza els pagaments.

Normativa: Disposició transitòria quinzena Llei IRPF ; Arts. 67.1, 68.7 i 77.1 Llei IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE de 28 de març) va suprimir des de l'1 de gener de 2015, la deducció per lloguer de l'habitatge habitual.

No obstant això, per als contribuents que venien deduint-se per lloguer amb anterioritat a aquesta data es va introduir un règim transitori que els permet seguir gaudint de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2014.

A qui s'aplica el règim transitori?

Podran aplicar la deducció per lloguer de l'habitatge habitual els contribuents que compleixin les següents condicions:

 1. Que haguessin celebrat un contracte d'arrendament amb anterioritat a 1 de gener de 2015 i segueixi amb el mateix contracte d'arrendament (ja sigui mitjançant pròrrogues successives o bé subscrivint un altre contracte que sigui considerat com continuació del contracte d'arrendament inicial).

  El contribuent tindrà dret a la deducció per lloguer d'habitatge habitual durant els períodes impositius en els que, com a conseqüència de la seva pròrroga, es mantingui la vigència del contracte d'arrendament celebrat amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

  No obstant això, la subscripció d'un nou contracte d'arrendament sobre el mateix habitatge habitual a la finalització del contracte inicial o per modificar les condicions pactades, entre d'altres, el preu del lloguer, es considera, als exclusius efectes de l'aplicació del règim transitori, com continuació de l'anterior, per la qual cosa no impedirà el dret a seguir practicant la deducció.

  D'igual manera es considerarà, als exclusius efectes de l'aplicació del règim transitori, com continuació de l'anterior la subscripció d'un nou contracte d'arrendament en els supòsits de canvi d'arrendador per transmissió de l'habitatge, com ara substitució de l'antic arrendador pel seu hereu a causa de defunció del primer, compravenda o dació en pagament.

 2. Que per aquests contractes  haguessin satisfet, amb anterioritat a 1 de gener de 2015, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual.

 3. Que haguessin tingut dret a la deducció per lloguer de l'habitatge habitual en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2015, encara que no hagués exercitat tal dret.

  Per tant, s'aplicarà el règim transitori si el contracte es va celebrar amb anterioritat a 2015 encara que el 2014 i/o exercicis anteriors no s'hagi aplicat la deducció per lloguer d'habitatge habitual malgrat haver-se complert els requisits per a la seva aplicació.

Com s'aplica la deducció en el règim transitori

La disposició transitòria quinzena de la Llei d'IRPF manté, per als contribuents que tinguin dret al règim transitori, l'aplicació de la regulació continguda en els articles 67.1, 68.7 i 77.1 de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

Sens perjudici de la deducció per lloguer d'habitatge habitual que, si escau, hagués aprovat cada Comunitat Autònoma per a l'exercici 2022, els contribuents podran deduir el 10,05 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

La base imposable del contribuent està formada per la suma de les quantitats consignades en les caselles [0435] (base imposable general) i [0460] (base imposable de l'estalvi) de la declaració.

Base de deducció

S'inclouran dins la mateixa, a més de l'import del lloguer, les despeses i els tributs que correspongui satisfer a l'arrendador en la seva condició de propietari de l'habitatge i que, segons les condicions del contracte d'arrendament, li siguin repercutits a l'arrendatari, com ara quotes de la Comunitat de Propietaris i Impost sobre Béns Immobles.

No formarà part de la base de deducció ni l'import de la Taxa per Prestació del Servei de Gestió de Residus Urbans, en què l'arrendatari té la condició de contribuent, ni l'import de les despeses de subministraments de l'habitatge arrendat (aigua, electricitat, gas, etc.) que corresponen al consum de subministraments de l'habitatge del propi contribuent, ni les despeses per petites reparacions que exigeixi el desgast per l'ús ordinari de l'habitatge i que ha d'assumir l'arrendatari d'acord amb el que ha estipulat en l'apartat 4 de l'article 21 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (BOE de 25 de novembre).

No obstant això, sí formarà part de la base de la deducció l'import de la prima de l'assegurança de la llar que cobreixi el continent de l'immoble, i que ve exigit per l'arrendador.

Base màxima de la deducció

La base màxima d'aquesta deducció és de:

 1. 9.040 euros anuals, quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros anuals.

 2. 9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], quan la base imposable estigui compresa entre 17.707,20 i 24.107, 20 euros anuals.

  Essent BI la base imposable del contribuent. És a dir, la suma de les quantitats reflectides en les caselles [0435] (base imposable general) i [0460] (base imposable de l'estalvi) de la declaració.

Important: els contribuents amb dret a l'aplicació del règim transitori de la qual base imposable, en els termes anteriorment comentats, sigui igual o superior a 24.107,20 euros anuals, en tributació individual o en tributació conjunta, no podran aplicar aquesta deducció.

Exemple

El senyor M.A.V. té des de l'exercici 2012  el seu habitatge habitual en lloguer i ha vingut deduint-se per aquest concepte en l'IRPF. En l'exercici 2022  ha satisfet per aquest concepte a l'arrendador la quantitat de 6.900 euros anuals.

La base imposable general del contribuent en l'exercici 2022, que tributa de forma individual, ha ascendit a 21.500 euros i la base imposable de l'estalvi a 600 euros.

Determinar l'import de la deducció pel lloguer de l'habitatge habitual en l'exercici 2022.

Solució :

Quantitats satisfetes pel lloguer de l'habitatge habitual = 6.900

Base màxima de la deducció :

En ser la seva base imposable superior a 17.707,20 euros, la base màxima de deducció es determinarà restant de 9.040 euros el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros anuals.

És a dir: 9.040 – [1,4125 x (22.100 – 17.707,20)] = 2.835,17

Import de la deducció: (2.835,17 x 10,05%) = 284,93

L'import de la deducció així determinada es farà constar en les caselles [0562] i [0563] de la declaració  consignant a cadascuna d'elles el 50 per 100 del total de la deducció.

És a dir, 284,93 x 50% = 142,46.