Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Càlcul de la deducció

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra que correspongui a la seva declaració individual per l'IRPF el resultat de les següents operacions:

1r. Se sumen les següents quantitats:

 • Les quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions previstes en els articles 67 i 77 de la Llei de l'IRPF, dels membres de la unitat familiar contribuents per l'IRPF

 • Les quotes per l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponents a les rendes obtingudes en territori espanyol en aquell mateix període impositiu per la resta de membres de la unitat familiar.

A continuació, es representa de forma gràfica aquesta operació 1.

 Σ Quota líquida prèvia estatal + Quota líquida prèvia autonòmica + Quota IRNR = Quantia obtinguda (C1)
Quota líquida prèvia estatal =Quota líquida prèvia autonòmica =
Esquema d'operació 1a
(+) Quota íntegra estatal (+) Quota íntegra autonòmica
(-) Deduccions de l'article 67 Llei de l'IRPF:
 • 50% Deducció per inversió en habitatge habitual
 • 100% Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
 • 50% Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats de Patrimoni Mundial
 • 50% Deducció per donatius i altres aportacions
 • 50% Deducció per incentius i estímuls a la inversió empresarial
 • 50% Deducció per dotacions a la Reserva per a Inversions a les Canarias (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canarias (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
 • 50% Deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma
 • 50% Deducció per lloguer de l'habitatge habitual. Règim transitori
 • 100%  Deduccions per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges
(-) Deduccions de l'article 77 Llei de l'IRPF:
 • 50% Deducció per inversió en habitatge habitual
 • 50% Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats de Patrimoni Mundial
 • 50% Deducció per donatius i altres aportacions
 • 50% Deducció per incentius i estímuls a la inversió empresarial
 • 50% Deducció per dotacions a la Reserva per a Inversions a les Canarias (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canarias (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
 • 50% Deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma
 • 50% Deducció per lloguer de l'habitatge habitual. Règim transitori
 • 100% Deduccions autonòmiques

2n. Es determina la quota líquida total que hagués resultat d'haver pogut optar per tributar conjuntament amb la resta dels membres de la unitat familiar (C2).

Per a aquest càlcul només es tindran en compte, per a cada font de renda, la part de les rendes positives dels membres no residents integrats en la unitat familiar que excedeixin les rendes negatives obtingudes per aquests últims.

Important: s'entendrà, a aquests exclusius efectes, que tots els membres de la unitat familiar són contribuents per l'IRPF.

3r. Es resta de la quantia obtinguda en el número 1. (C1) la quota a què es refereix el número 2. (C2). Quan aquesta diferència sigui negativa, la quantitat a computar serà zero. Per tant:

 • C1 − C2 és menor o igual que 0: No és procedent deducció

 • C1 − C2 és major que 0: És procedent deducció

4t. Es deduirà de la quota íntegra estatal i autonòmica, una vegada efectuades les deduccions previstes en els articles 67 i 77 de la Llei de l'IRPF, la quantia prevista en el número 3. de la forma següent :

 • Es minorarà la quota íntegra estatal en la proporció que representin les quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents respecte de la quantia total previst en el número 1., i

 • la resta minorarà la quota íntegra estatal i autonòmica per parts iguals.

Quan siguin diversos els contribuents de l'IRPF integrats en la unitat familiar, aquesta minoració s'efectuarà de forma proporcional a les respectives quotes íntegres, una vegada efectuades les deduccions previstes en els articles 67 i 77 d'aquesta Llei, de cadascun d'ells.