Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comprovació de la situació patrimonial: base efectiva d'inversió deduïble

Normativa: Art. 70.1 Llei IRPF, redacció a 31-12-2012

Sens perjudici de l'existència de bases màximes de deducció per als diferents conceptes d'inversions que s'examinen més endavant, el gaudi efectiu de la deducció per inversió en habitatge habitual està condicionat al fet que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

La comprovació de la situació patrimonial té com a objectiu assegurar que les inversions en habitatge habitual i en empreses de nova o recent creació amb dret a deducció es realitzan amb la renda generada durant el període, evitant que s'efectuïn deduccions respecte de quantitats que corresponguin a rendes generades en períodes anteriors.

La comparació del patrimoni al final i al començament del període impositiu s'efectuarà en funció del valor d'adquisició de la totalitat dels béns i drets que integren el patrimoni del contribuent, incloent els exempts en l'impost sobre el patrimoni, sense que es computin, per tant, les variacions de valor experimentades durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent.

No obstant això, en el cas de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual , les inversions realitzades en l'exercici es valoraran en el patrimoni final de forma independent de l'habitatge.

De forma anàloga, en el cas d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raons de discapacitat, ha d'incloure's en la valoració del patrimoni final del període impositiu les quantitats satisfetes per sufragar aquestes obres, tant en cas que aquestes últimes tinguin la consideració d'inversió (les realitzades sobre l'habitatge habitual del contribuent) com de despeses (les realitzades sobre l'habitatge arrendat o subarrendada pel contribuent).

En cas que l'augment del patrimoni a la finalització del període impositiu fora inferior a la quantitat invertida o a l'import de les obres i instal·lacions d'adequació realitzades per raons de discapacitat, sense computar dins aquestes els interessos i altres despeses de finançament, només es podrà efectuar la deducció per inversió en habitatge o per obres i instal·lacions d'adequació de la mateixa sobre la quantia en què hagi augmentat el patrimoni del contribuent, incrementada en els interessos i altres despeses de finançament satisfets.

Exemple

El senyor A.G.E., va adquirir el 30 de novembre de 2006 el seu habitatge habitual per un preu total de 150.000 euros. Aquest habitatge es va finançar en part amb un préstec hipotecari per un import de 120.000 euros.

En l'exercici 2022, el senyor A.G.E. ha invertit en el seu habitatge habitual 9.000 euros dels que 1.000 euros corresponen a interessos del préstec i la resta a amortització del principal.

El patrimoni del contribuent, a 1 de gener de 2022, estava format per l'habitatge; participacions en un fons d'inversió valorades en 55.200 euros; un compte bancari de 5.700 euros i un automòbil adquirit el 2021  per un import de 25.242 euros i de la qual valoració actual s'estima en 21.035 euros. L'import del préstec pendent a aquesta data era de 95.000 euros.

El patrimoni, a 31 de desembre de 2022, està constituït per l'habitatge, els fons d'inversió valor liquidatiu del qual a aquesta data ascendeix a 52.200 euros; 3.000 euros en el compte bancari i l'automòbil valor del qual, a aquesta data, s'estima en 15.625 euros.

El 2022  obté rendiments de treball per un import 54.000 euros.

Determinar si compleix l'exigència d'increment comprovat en el patrimoni en la quantia de la inversió.

Solució:

a. Patrimoni final (31-12-2022) = 66.000

  • Habitatge (150.000,00 – 87.000,00) = 63.000

  • Compte bancari: =3.000

b. Patrimoni inicial (01-01-2022) = 60.700

  • Habitatge (150.000,00 – 95.000,00) = 55.000

  • Compte bancari = 5.700

Augment de patrimoni = 5.300

Inversió realitzada el 2022  = 9.000

Base efectiva d'inversió deduïble (augment de patrimoni sense computar interessos i altres despeses de finançament) =5.300

Nota a l'exemple:

A la base efectiva d'inversió deduïble (5.300 euros) ha d'addicionar-se els interessos del préstec (1.000 euros) i el resultat (6.300 euros) serà l'import de la base de deducció que correspon al contribuent en l'exercici 2022.

Així mateix, indicar que en la solució de l'exemple no es té en compte l'automòbil ni els fons d'inversió, ja que els mateixos segueixen formant part del patrimoni del contribuent al final de període impositiu.