Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raons de discapacitat

Normativa: Arts. 68.1.4º i 78.2 Llei IRPF ; 57 Reglament IRPF, redacció a 31-12 - 2012

Qui tenen dret a aquesta deducció?

Tindran dret a aplicar el règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual:

  1. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions hagin conclòs  abans d'1 de gener de 2017.

  2. Els contribuents que siguin copropietaris de l'immoble en el que resideixin les persones amb discapacitat i en el que es realitzin les obres de modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, com ara escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic, així com les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar les barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.

Concepte d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual

A l'efecte de la deducció, tenen la consideració d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual les següents:

  1. Les obres que impliquin una reforma de l'interior de l'habitatge.

  2. Les obres de modificació d'elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la via pública i la finca urbana, com ara escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic.

  3. Les obres necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seguretat.

Acreditació de la necessitat de les obres i instal·lacions

Les obres i instal·lacions d'adequació hauran de ser qualificades de necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat de la persona amb discapacitat, mitjançant certificat o resolució expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de discapacitats basant-se en el dictamen emès pels Equips de Valoració i Orientació dependents de la mateixa.

Requisits subjectius de la deducció

Els requisits subjectius que han de complir-se per aplicar aquesta deducció són els següents:

  1. Que la persona amb discapacitat sigui el propi contribuent o el seu cònjuge o un parent, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament, que convisqui amb ell.

  2. Que l'habitatge estigui ocupada per qualsevol de les persones a què es refereix el paràgraf anterior a títol de propietari, arrendatari, subarrendatari o usufructuari.

Quantitats invertides amb dret a deducció

La base de la deducció està constituïda per l'import satisfet en l'exercici pel contribuent  en concepte d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge per raons de discapacitat en els termes anteriorment comentats.

Base màxima d'inversió deduïble

Normativa: Arts. 68.1. 4t d) Llei IRPF, redacció a 31-12-2012

La base màxima de deducció anual per quantitats destinades a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual del contribuent per raó de discapacitat és de 12.080 euros anuals.

Aquest límit s'aplicarà en la mateixa quantia en tributació conjunta.

L'excés de les quantitats invertides sobre aquests imports no pot traslladar-se a exercicis futurs.

Recordi: el límit de 12.080 euros anuals per obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raons de discapacitat és independent del límit de 9.040 euros anuals fixat per als altres conceptes deduïbles per inversió en habitatge habitual.

Percentatges de deducció

Els percentatges de deducció aplicables en aquest exercici són els que s'indiquen en el següent quadre:

InversióTram estatal de la deduccióTram autonòmic de la deducció
Catalunya Restants Comunitats Autònomes (1)
Inversió realitzada en l'exercici fins a 12.080 euros 10% 15% 10%

Nota al quadre:

(1) Inclou a les altres Comunitats Autònomes de règim comú i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla a les que s'aplica l'article 78.2 de la Llei IRPF, en la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012. (Tornar)