Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori

Normativa: Disposició transitòria divuitena Llei IRPF ; Disposició transitòria dotzena Reglament  IRPF

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica (BOE del   28 de desembre) va suprimir, amb efectes des de l'1 de gener de 2013, la deducció per inversió en habitatge habitual.

No obstant això, per als contribuents que venien deduint-se per habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013 (excepte per aportacions a comptes habitatge), l'esmentada Llei 16/2012 va introduir un règim transitori que els permet seguir gaudint de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2012.

A qui s'aplica el règim transitori?

Només tindran dret a aplicar el 2022  la deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes durant el període els següents contribuents:

  1. Els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013, o a partir d'aquesta data, sempre que en aquest últim cas s'haguessin satisfeta quantitats per a la construcció de la mateixa abans de l'1 de gener de 2013 i la finalització de les obres  s'hagués produït en els terminis que fixava la normativa de l'IRPF aplicable.

    Atenció: la modalitat de “construcció de l'habitatge habitual ”deixa de ser possible en l'exercici 2022 en haver conclòs el termini de quatre anys, més la pròrroga, si escau, de quatre anys addicionals més i afegint els 78 dies corresponents al període comprès entre el 14 de març i el 30 de maig de 2020 durant el que va estar  suspès el còmput de terminis previst en la disposició addicional novena del Reial Decret llei 11/2020.

    Conforme a l'anterior, el contribuent ha d'haver finalitzat les obres construcció del seu habitatge habitual i haver-la adquirit jurídicament abans del 20 de març de 2021 per seguir tenint dret a règim transitori d'aquesta deducció. No obstant això, el dret a l'aplicació del règim transitori continua respecte de les quantitats que segueixi satisfent el contribuent en relació amb la construcció o adquisició, quan hagi utilitzat finançament aliè, sempre que es compleixin els requisits de terminació en termini, ocupació i residència efectiva i permanent.

    En aquests casos, els contribuents hauran d'incloure les quantitats satisfetes en l'exercici dins la modalitat “adquisició i/o construcció de l'habitatge habitual ”en l'Annex A.1de la declaració, indicant la data de l'escriptura d'adquisició o d'obra nova de l'habitatge.

  2. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, sempre que les esmentades obres  s'haguessin acabat abans d'1 de gener de 2017.

  3. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguessin concloses abans d'1 de gener de 2017.

En qualsevol cas, per poder aplicar el règim transitori de deducció s'exigeix que els contribuents hagin practicat la deducció per aquest habitatge el 2012 o en anys anteriors, llevat que no l'hagin pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no hagi superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció i, si escau, l'import de guanys patrimonials exempts per reinversió.

Com s'aplica la deducció en el règim transitori

La disposició transitòria divuitena de la Llei d'IRPF manté, per als contribuents que tinguin dret al règim transitori, l'aplicació de la regulació continguda en els articles 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, i 78 de la Llei de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sens perjudici dels percentatges de deducció que conforme al que disposa la Llei 22/2009 hagin estat aprovats per la Comunitat Autònoma.

Així mateix, la nova disposició transitòria dotzena del Reglament de l'IRPF preveu per als contribuents que tinguin dret al règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual l'aplicació del que disposa el seu capítol I del Títol IV, en la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Obligació de presentar declaració

Els contribuents que desitgin exercir el dret a la deducció per inversió en habitatge habitual del règim transitori estaran obligats, en qualsevol cas, a presentar declaració per l'IRPF.