Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Modalitats

L'aplicació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla presenta diferents modalitats en funció de que el contribuent resideixi o no a Ceuta o Melilla i, tractant-se de contribuents residents en aquestes ciutats, en funció de que el període de residència sigui inferior o igual o superior a 3 anys. En conseqüència, la deducció presenta les següents modalitats:

 1. Contribuents residents a Ceuta o Melilla durant un termini inferior a tres anys

  En aquest supòsit, la deducció consisteix el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment correspongui a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables que haguessin estat obtingudes a Ceuta o Melilla.

 2. Contribuents residents a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys

  Els contribuents que hagin residit a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys, durant els períodes impositius iniciats amb posterioritat al final d'aquell termini, podran aplicar la mateixa deducció també per les rendes obtingudes fora d'aquestes ciutats.

  Per fer-ho, cal que es compleixi el següent requisit: que, com a mínim, la tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa de l'impost sobre el patrimoni, estigui situat a Ceuta o Melilla.

  La quantia màxima de les rendes, obtingudes fora d'aquestes ciutats, que poden gaudir de la deducció serà l'import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en aquestes ciutats.

 3. Contribuents no residents a Ceuta o Melilla

  Els contribuents no residents a Ceuta o Melilla podran deduir el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment correspongui a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables positives que haguessin estat obtingudes a Ceuta o Melilla.

  Important: en cap cas es pot aplicar la deducció, en aquesta modalitat (contribuents no residents a Ceuta i Melilla), sobre les següents rendes:

  • Les procedents d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, llevat de quan la totalitat dels seus actius estigui invertida a Ceuta o Melilla.

  • Els rendiments del treball.

  • Els guanys patrimonials que procedeixin de béns mobles situats a Ceuta o Melilla.

  • Els rendiments procedents de dipòsits o comptes en qualsevol classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.