Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendes que es consideren obtingudes a Ceuta o Melilla

Es consideren obtingudes a Ceuta o Melilla, a aquests efectes, les rendes següents

 • Els rendiments del treball, quan derivin de treballs de qualsevol classe realitzats en aquests territoris i, en particular, les prestacions per desocupació i les regulades en l'article 17.2.a) de la Llei de l'IRPF (pensions i havers passius, prestacions percebudes pels beneficiaris de mutualitats, plans de pensions, contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social que originin rendiments del treball d'acord amb el que disposa l'esmentat article, plans de previsió assegurats i les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de previsió social empresarial i de les assegurances de dependència).

  Atenció: no es pot aplicar la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla quan es tracta de rendes procedents del treball si no es té la residència habitual i efectiva, entenent-se per tal, a l'efecte de la deducció, una situació fàctica que ve donada pel fet de viure o residir a Ceuta o Melilla de manera real i efectiva.

  Per això, si durant l'any 2022  es produeix el canvi de residència a una altra Comunitat Autònoma, el contribuent que, com a mínim durant una part del període impositiu hagi residit a Ceuta o Melilla, té dret a la deducció en proporció al temps de la seva residència en aquestes ciutats. Criteri interpretatiu fixat pel Tribunal Suprem en la Sentència núm. 1219/2020, de 29 de setembre, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 1735/2019 (ROJ: STS 3175/2020).

  L'anterior no és aplicable en els casos de "desplaçaments temporals" al no existir un canvi de residència, essent la “residència” pressupost fàctic imprescindible per tenir dret a deduir.

 • Els rendiments que procedeixin de la titularitat de béns immobles situats a Ceuta o Melilla o de drets reals que recaiguin sobre els mateixos.

 • Els rendiments que procedeixin de l'exercici d'activitats econòmiques efectivament realitzades a Ceuta o Melilla. A aquests efectes, tenen la consideració d'activitats econòmiques efectivament realitzades a Ceuta o Melilla aquelles que tanquin en aquests territoris un cicle mercantil que determini resultats econòmics o suposeu la prestació d'un servei professional en aquests territoris.

  S'estima que no concorren aquelles circumstàncies quan es tracti d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transport, entrada i sortida de gèneres o efectes i, en general, quan les operacions no determinin per si soles rendes.

  Quan es tracti d'activitats pesqueres i marítimes, seran d'aplicació les regles establertes en l'article 33.4 i 5 de la LIS. Vegeu sobre això la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (BOE de 28 de novembre).

 • Els guanys patrimonials que procedeixin de béns immobles radicats a Ceuta o Melilla o de béns mobles situats en aquests territoris.

 • Els rendiments del capital mobiliari procedents d'obligacions o préstecs, quan els capitals es trobin invertits en aquests territoris i allà es generin les rendes corresponents.

 • Els rendiments del capital mobiliari procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, quan l'objecte de l'arrendament estigui situat a Ceuta o Melilla i s'utilitzi efectivament en aquests territoris.

 • Les rendes procedents de societats que operin efectiva i materialment a Ceuta o Melilla que corresponguin a rendes a les que resulti d'aplicació la bonificació establerta en l'article 33 de la LIS, en els supòsits següents:

  1. Quan tinguin el seu domicili i objecte social exclusiu en aquests territoris.

  2. Els rendiments procedents de dipòsits o compte s en qualsevol classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.

  3. Quan operin efectiva i materialment a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys i obtinguin rendes fora d'aquestes ciutats, sempre que respecte d'aquestes rendes tinguin dret a l'aplicació de la bonificació prevista en l'apartat 6 de l'article 33 de la LIS. A aquests efectes hauran d'identificar-se les reserves procedents de rendes a les que haguessin resultat d'aplicació la bonificació establerta en l'article 33 de la LIS.

   Per identificar les reserves procedents d'aquestes rendes les entitats que obtinguin rendes amb dret a l'aplicació de la bonificació prevista en l'article 33.6 de la LIS hauran d'incloure en la memòria dels comptes anuals la informació que determina l'article 58.2 del Reglament de l'IRPF

   Precisió: l'article 33 de la LIS estableix per als contribuents de l'esmentat impost una bonificació del 50 per 100 en la part de quota íntegra que correspongui a les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla per entitats que operin efectiva i materialment en aquests territoris.

   L'apartat 6 de l'esmentat article 33 de la LIS determina que les entitats que operin efectiva i materialment a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a 3 anys, podran aplicar la bonificació prevista en aquest article 33 per les rendes obtingudes fora d'aquestes ciutats durant els períodes impositius que finalitzin una vegada transcorregut l'esmentat termini quan, com a mínim, la meitat dels seus actius estiguin situats en aquelles. No obstant això, queden exceptuades del que es preveu en aquest apartat les rendes que procedeixin de l'arrendament de béns immobles situats fora d'aquests territoris. L'import màxim de rendes amb dret a bonificació serà el de les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla.

 • Els rendiments procedents de dipòsits o comptes en qualsevol classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.