Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Activitats prioritàries de mecenatge el 2022

Normativa: Disposició addicional cinquanta-vuitena Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre)

Les activitats prioritàries de mecenatge en l'exercici 2022 són les següents:

 1. Les dutes a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.

 2. Les activitats dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d'un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.

 3. Les activitats dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb uns altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola a l'exterior.

 4. Les de promoció educativa a l'exterior recollides en el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l'acció educativa a l'exterior.

 5. Les activitats dutes a terme pel Museu Nacional del Prado per a la consecució dels seus fins establertes en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prado i en el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Museu Nacional del Prado.

 6. Les activitats dutes a terme pel Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia en compliment dels fins establerts per la Llei 34/2011, de 4 d'octubre, reguladora del Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia i pel Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia.

 7. Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d'Espanya en compliment dels fins i funcions de caràcter cultural i d'investigació científica establerts per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d'Espanya i pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Biblioteca Nacional d'Espanya.

 8. Les dutes a terme per la Fundació Esport Jove en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports en el marc del projecte «Espanya Competeix: en l'Empresa com en l'Esport »amb la finalitat de contribuir a l'impuls i projecció de les PIMES espanyoles en l'àmbit intern i internacional, la potenciació de l'esport i la promoció de l'empresari com motor de creixement associat als valors de l'esport.

  Els donatius, donacions i aportacions a les activitats assenyalades en el paràgraf anterior que, de conformitat amb l'apartat Dos d'aquesta disposició addicional, poden beneficiar-se de l'elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de l'esmentada Llei 49/2002 tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportante. 

 9. La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l'annex XIII d'aquesta llei.

 10. Les activitats de foment, promoció i difusió dels arts escèniques i musicals dutes a terme per les Administracions Públiques o amb el suport d'aquestes.

 11. Les dutes a terme per l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals per al foment, promoció, difusió i exhibició de l'activitat cinematogràfica i audiovisual així com totes aquelles mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la identitat i la diversitat culturals.

 12. Aquells programes que tinguin com objecte contribuir a la lluita contra la pobresa infantil al nostre país i es desenvolupin dins el marc de l'Aliança País Pobresa Infantil Zero promoguda per l'Alt Comissionat per a la lluita contra la Pobresa Infantil.

 13. La investigació, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del Mapa nacional d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) en vigor i que, a aquest efecte, es relacionen en l'annex XIV de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

 14. La investigació, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació vigent i finançades o realitzats per les entitats que, a aquests efectes, es reconeguin pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació. 

 15. La investigació, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat realitzats pels Organismes Públics d'Investigació Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institut de Salut Carles III, Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, i Institut d'Astrofísica de les Canarias

 16. El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

 17. Les dutes a terme per l'Agència Estatal d'Investigació per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques de R+D de l'Administració General de l'Estat.

 18. La R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut de l'Acció Estratègica en Salut dutes a terme pel CÍBER i CIBERNED.

 19. Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques.

 20. Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del Programa de Beques “Oportunitat al Talent”, així com les activitats culturals desenvolupades per aquesta entitat en el marc de la Biennal d'Art Contemporani, l'Espai Cultural “Canvi de Sentit” i l'Exposició itinerant “El Món Flueix”.

 21. Les dutes a terme per la Fundació ONCE del Gos Guia en el marc del Projecte 2021-2022 «Avenços per a la mobilitat de les persones cegues assistides per gossos guia».

 22. Els programes dirigits a l'erradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes.

 23. Les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a orfes de la violència de gènere (Fundació Dones).

 24. Els programes dirigits a l'erradicació de la discriminació per raó de gènere i la consecució de les condicions que possibilitin la igualtat real i efectiva entre ambdós sexes, així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social, que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions Públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes.

 25. Les dutes a terme per les Universitats Públiques en compliment dels fins i funcions de caràcter, educatiu, científic, tecnològic, cultural i de transferència del coneixement, establerts per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 26. Els programes i activitats relacionades amb la celebració dels següents esdeveniments d'excepcional interès públic, sempre que hagin estat aprovats pel respectiu Consorci:

  • "4a Edició de la Barcelona World Race"
  • “V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernao Magalhaes i Juan Sebastián Elcano”
  • “Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025”
  • “Any Sant Xacobeo 2021”
  • “VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021”
  • "Expo Dubayy 2020"
  • “Pla Berlanga”
  • "Alacant 2021. Sortida Volta al món a Vela"
  • “Espanya País Convidat d'Honor en la Fira del llibre de Frankfurt el 2022 ”
  • “Pla de Foment de l'òpera en el Carrer del Teatro Real ”
  • “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu”
  • "El temps de la Llibertat. Comuners V Centenari"
  • “Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1”
  • “Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes”
  • “150 Aniversari de creació de l'Acadèmia d'Espanya a Roma”
  • Celebració del Summit “MADBLUE”
  • “30 Aniversari de l'Escola Superior de Música Reina Sofía”
  • “Any Sant De Guadalupe 2021”
  • “Andalucía Valderrama Masters 2022/2024”
  • “Torneig Davis Cup Madrid"
  • “MADRID HORSE WEEK 21/23”
  • “Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana”
  • “Solheim Cup 2023”
  • “IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza”
  • “Barcelona Mobile World Capital”
  • “València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022”
  • “Cinquanta aniversari de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)”
  • “Centenari de Revista d'Occident”
  • “50 aniversari de la defunció de Clara Campoamor. 90 anys de l'inici d'una democràcia plena”
  • “V Centenari de la defunció d'Elio Antonio de Nebrija”
  • “Noves Metes II”
  • “Andalucía Regió Europea de l'Esport 2021”
  • “75 aniversari de l'Òpera a Oviedo”
  • Hàbits Saludables per al control del risc Cardiovascular “Aprendre a cuidar-nos”
  • “Mundials Bàdminton Espanya”
  • “Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga”
  • “VII Centenari de la Catedral de Palencia 2021-2022”
  • “FITUR especial: recuperació turisme”
  • “Programa Esport Inclusiu II”
  • “València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Cáliz”
  • “Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Investigació i Innovació. Període 2021-2022”
  • “50 aniversari de l'Hospital Sant Joan de Deu”
  • “Bicentenari de la Policia Nacional ”
  • “Centenària Federació Aragonesa de Futbol”
  • “Pla 2030 de Suport a l'Esport de Base”
  • “Universa Dona III”
  • “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de París 2024”
  • “100 anys de la defunció de Joaquín Sorolla”
  • “20 Aniversari de Primavera Sound”
  • “Centenari del naixement de Victoria de les Ángeles”
  • “Commemoració del 50 aniversari de la defunció de l'artista espanyol Pablo Picasso ”
  • “Tots contra el càncer”
  • “Any d'Investigació Santiago Ramón i Cajal 2022”
  • Any Jubilar Lebaniego 2023-2024
  • “Món Voluntari 2030 / 35è Aniversari Plataforma del Voluntariat d'Espanya”
  • “7a Conferència Mundial sobre Turisme Enològic de la OMT 2023”
  • “Caravaca de la Cruz 2024. Any Jubilar”
  • “Bicentenari de l'Ateneu de Madrid”
  • “Barcelona Equestrian Challenge (4a Edició)”
  • “200 ANIVERSARI DEL PASSEIG DE GRÁCIA”
  • “Reconstrucció de la Piscina Històrica coberta de salts del Club Natació Barcelona (CNB)”
  • “ALIMENTÀRIA 2022”
  • “HOSTELCO 2022”
  • “Barcelona Music Lab. El futur de la música"

Nota: vegeu l'article 27.3.Segon de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i la Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Tributs, per la qual s'aprova el Manual d'aplicació dels beneficis fiscals previstos en l'apartat primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, corresponents a les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que serveixin per a la promoció dels esdeveniments d'excepcional interès públic (BOE del 2 de febrer) que conté les regles aplicables.

Tingui-se en compte també la Resolució de 9 de juny de 2022, de la Direcció General de Tributs, per la qual s'interpreten criteris del Manual d'aplicació dels beneficis fiscals previstos en l'apartat primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, corresponents a les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que serveixin per a la promoció dels esdeveniments d'excepcional interès públic, aprovat per la Resolució de 25 de gener de 2018.