Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Percentatges aplicable

Normativa: Vegeu  art. 22 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Atenció: l'import d'aquesta deducció es consignarà en la casella [0722] de l'annex A.1 de la declaració.

Quan es tracti de quantitats donades o satisfetes a les entitats anteriorment relacionades i que es destinin per les mateixes a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge, els percentatges anteriors s'elevessin en cinc punts percentuals, és a dir:

Base de deducció Import fins aPercentatge de deducció
150 euros 85
Resta base de deducció 40
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat 45

Novetat 2022 : tingui-se en compte que per a  2022  la disposició addicional  cinquanta-vuitena de la Llei  22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE del 29 de desembre) ha establert que els percentatges i els límits de les deduccions establertes en l'article 19 de l'esmentada Llei 49/2002, de 23 de desembre, s'elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les activitats prioritàries de mecenatge.