Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Deducció per donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

El senyor S.M.A. ha realitzat les següents donacions:

 • A l'ONG “TT” inclosa en l'àmbit de la Llei 49/2002 a la que amb anterioritat no havien efectuat donació alguna, la quantitat de 1.000 euros el 2022.

 • A la fundació “XX” inclosa en l'àmbit de la Llei 49/2002 a la que s'ha efectuat des de 2019 les següents donacions per a activitats prioritàries de mecenatge:

  Exercici 2019 2020 2021 2022
  Donació 500 euros 700 euros 1.000 euros 1.000 euros

Determinar l'import de la deducció per donatius que li correspon el 2022.

Solució:

Base de deducció (1.000 + 1.000) = 2000

Import de la deducció per donatius  = 867,50

Desglossament d'imports:

 1. Donacions a l'ONG “TT”

  (1.000 euros) (1)

  150 euros al 80% = 120

  850 al 35% = 297,50

 2. Donacions a la fundació “XX”

  (1.000 euros) (2)

  1.000 euros al 45% = 450

  Total (120 + 297,50 + 450) = 867,50

Notes a l'exemple:

(1) Als 1.000 euros donats per primera vegada a l'ONG “TT” que no han estat destinats a activitats i programes prioritaris de mecenatge se'ls apliquen els percentatges previstos en l'article 19 de la Llei 49/2002 per a quantitats donades  que s'han  incrementat  en cinc punts percentuals (passant a 80% sobre els primers 150 euros i 35% sobre l'import restant). (Tornar)

(2) Als 1.000 euros donats a la fundació “XX” amb destinació a activitats i programes prioritaris de mecenatge s'aplica el percentatge del 45 per  100,  resultat d'elevar en cinc punts percentuals el percentatge previst en l'article 19 de la Llei 49/2002 per als supòsits en els que el contribuent, en els dos períodes impositius immediats anteriors, hagués realitzat donacions a favor de la mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior (40% + 5% = 45%).

Tingui-se en compte que per aplicar el percentatge incrementat del   45%  cal que s'hagin realitzat en els dos períodes impositius anteriors  donacions a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells,  al donatiu de l'exercici anterior. Per tant, en aquest cas en l'exercici 2022 s'han tingut en compte  els imports donats el 2020  i 2021, però també els realitzats en l'exercici 2019  ja que  si en aquest exercici 2019  el senyor S.M.A. no hagués efectuat donatiu algun a la fundació XX, no podria  aplicar el 2022  el percentatge incrementat del   45%  a la base de deducció. (Tornar)