Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Conceptes deduïbles i base de la deducció

Normativa: vegeu arts. 17 i 18 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Les modalitats de donacions que donen dret a la deducció i la base de la mateixa són les següents:

 • Donatius dineraris. La base de la deducció està constituïda per l'import del donatiu.

 • Donatius o donacions de béns o drets. La base de la deducció serà el valor comptable que els esmentats béns o drets tinguessin en el moment de la seva transmissió i, si no, el valor determinat conforme a les normes de l'impost sobre el patrimoni.

 • Quotes d'afiliació a associacions, diferents dels partits polítics, que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació aquesta o futura. La base de la deducció està constituïda per l'import de les quotes.

 • Constitució del dret real d'usdefruit sobre béns, drets o valors, realitzades sense contraprestació. En aquests supòsits, la base de deducció estarà constituïda per:

  1. Usdefruit sobre béns immobles. El 2 per 100 del valor cadastral de l'immoble cada any de durada de l'usdefruit, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu.

  2. Usdefruit sobre valors. L'import anual dels dividends o interessos percebuts per l'usufructuari a cadascun dels períodes impositius de durada de l'usdefruit.

  3. Usdefruit sobre uns altres béns o drets. L'import anual resultant d'aplicar l'interès legal dels diners en cada exercici al valor de l'usdefruit en el moment de la seva constitució conforme a les normes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 • Donatius o donacions de béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol o de béns culturals de qualitat garantida. En ambdós supòsits, la base de la deducció serà la valoració efectuada a l'efecte per la Junta de qualificació, valoració i exportació.

El valor determinat d'acord amb les regles anteriors té com a límit màxim el valor normal de mercat del bé o dret transmès en el moment de la seva transmissió.

Atenció: l'article 23.1 de la Llei 49/2002  declara que estaran exemptes de l'IRPF que greu la renda del donant o aportante els guanys patrimonials i les rendes positives que es posin de manifest amb motiu dels donatius, donacions i aportacions a què es refereix l'article 17 d'aquella mateixa Llei.