Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Entitats beneficiàries del mecenatge

Normativa: vegeu  arts. 2 i 16 i disposicions addicionals cinquena, sisena, setena, vuitena, novena, dècima, divuitena i divuitena Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Dan dret a la deducció els donatius, les donacions i aportacions realitzats pel contribuent a qualsevol de les entitats que a continuació es relacionen:

 1. Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública, incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre).

 2. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament sempre que tinguin la forma jurídica de Fundació o Associació.

 3. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.

 4. Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

 5. Les entitats no residents en territori espanyol que operin en el mateix amb establiment permanent i siguin anàlogues a algunes de les previstes en les lletres anteriors.

  Quedaran excloses aquelles entitats residents en una jurisdicció no cooperativa, excepte que es tracti d'un Estat membre de la Unió Europea i s'acrediti que la seva constitució i operativa responen a motius econòmics vàlids.

 6. Les entitats residents en un Estat membre de la Unió Europea o d'uns altres Estats integrants de l'Espai Econòmic Europeu amb els que existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la LGT, que sigui d'aplicació, sense establiment permanent en territori espanyol, que siguin anàlogues a alguna de les previstes en les lletres anteriors.

  En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

  Quedaran excloses aquelles entitats residents en una jurisdicció no cooperativa, excepte que s'acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

 7. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

 8. Les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a les mateixes.

 9. L'Institut Cervantes.

 10. El Institut Ramon Llull i les altres institucions amb finalitats anàlegs de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.

 11. Els Organismes Públics d'Investigació dependents de l'Administració General de l'Estat.

 12. La Creu Roja Espanyola i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols.

 13. L'Obra Pía dels Santos Llocs.

 14. Els consorcis Casa d'Amèrica, Casa d'Àsia, “Institut Europeu de la Casa de la Mediterrània” i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.

 15. Les fundacions pròpies d'entitats religioses inscrites en el Registre d'Entitats Religioses que compleixin els requisits de les entitats sense fins lucratius establerts en la Llei 49/2002.

 16. Les entitats de l'Església Catòlica establertes en els articles IV i V de l'Acord sobre Afers Econòmics subscrit entre l'Estat espanyol i la Santa Seu i les entitats d'unes altres esglésies, confessions o comunitats religioses, que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol.

 17. L'Institut d'Espanya i les Reals Acadèmies integrades en el mateix, així com de les institucions de les Comunitats Autònomes que tinguin fins anàlegs als de la Real Academia Española.

 18. El Museu Nacional del Prado.

 19. El Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia.