Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Percentatges de deducció

Normativa: vegeu  art. 19 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Atenció: l'import d'aquesta deducció es consignarà en la casella [0723] de l'annex A.1. de la declaració.

a. En general

Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra el resultat d'aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció, determinada d'acord amb el que estableix l'apartat anterior, la següent escala aplicable durant el període impositiu 2022:

Base de deducció Import fins aPercentatge de deducció
150 euros 80
Resta base de deducció 35
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat 40

b. Tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells, al donatiu  de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquella mateixa entitat que excedeixi 150 euros, serà el 40 per 100.