Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Límit aplicable

Normativa: Art. 69.1 Llei IRPF

La base de la deducció per donatius, donacions i altres aportacions no podrà superar, amb caràcter general el 10 per 100 de la base liquidable de l'exercici.

No obstant això, la base de la deducció per donatius, donacions i aportacions destinats a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge anteriorment relacionats en el punt 1.2 anterior, podrà assolir el 15 per 100 de la base liquidable de l'exercici.

La base liquidable de l'exercici està constituïda per la suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració.

En el cas de tenir bases imposables negatives d'exercicis anteriors, es prendrà,  per calcular aquell límit, l'import de la  base liquidable general sotmesa a gravamen, caselles [0505] de la declaració.