Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits comuns de les deduccions per donatius, donacions i aportacions

Com a requisit comú de caràcter general, per tenir dret a practicar deduccions per qualsevol dels conceptes enumerats anteriorment, haurà d'acreditar-se l'efectivitat de la donació realitzada.

En particular,

a. En la deducció per donatius a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Normativa: vegeu art. 24 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Les deduccions per raó de donatius, donacions i aportacions deduïbles, realitzades a l'empara del règim de deduccions establert per la Llei 49/2002 hauran d'acreditar-se mitjançant certificació expedida per l'entitat beneficiària, en què, a més del número d'identificació fiscal del donant i de l'entitat, es faci constar el següent:

 1. Menció expressa de què l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en l'esmentada llei.

 2. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.

 3. Document públic o un altre document autèntic que acrediti l'entrega del bé donat, quan no es tracti de donatius en diners.

 4. Destinació que l'entitat donatària donarà a fi donat en el compliment de la seva finalitat específica.

 5. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sens perjudici del que estableixen les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions. Pel que fa al cas cap assenyalar que d'acord amb el que disposa l'article 4t de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE de 5 de juliol), les donacions realitzades conforme al que disposa aquesta Llei tenen caràcter irrevocable.

b. En les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors

Normativa: vegeu art. 13 Llei orgànica  8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics

L'aplicació de la deducció per aportacions efectuades als partits polítics està condicionada al fet que el contribuent disposi del document acreditatiu de l'aportació, donació o quota satisfeta al partit polític perceptor.

c. En la deducció per donatius a entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Normativa: vegeu  art. 69.2 del Reglament de l'IRPF

Finalment, les entitats beneficiàries de donatius que donen dret a la deducció del 10 per 100 hauran de remetre una declaració informativa sobre els donatius rebuts durant cada any natural, en què, a més de les seves dades d'identificació, faran constar la següent informació referida als donants:

  1. Nom i cognoms.

  2. Número d'identificació fiscal.

  3. Import del donatiu.

  4. Indicació de si el donatiu dona dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions aprovades per les comunitats autònomes.

Important: en cas que, una vegada efectuada la donació, aquesta fos revocada posteriorment, en la declaració del període impositiu en què aquesta revocació es produeixi hauran d'ingressar-se les quantitats corresponents als beneficis fiscals gaudits, sens perjudici dels interessos de demora que siguin procedents.