Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques

El senyor P.H.V. és titular d'una activitat econòmica el rendiment net de la qual es determina pel mètode d'estimació directa, modalitat normal.

Durant 2022  compleix els requisits per ser considerada entitat de reduïda dimensió i obté uns rendiments nets de l'activitat per un import de 45.000 euros, essent la base liquidable general de l'exercici que es correspon amb aquells rendiments de 43.200 euros i la suma de la seva quota íntegra estatal i autonòmica de 10.673 euros.

El 5 de setembre de 2022  amb els rendiments obtinguts en l'exercici adquireix maquinària nova per a la seva empresa per un import de 25.000 euros que li és entregada el novembre d'aquell any.

Determinar l'import de la deducció per inversió.

Solució:

Rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici 2022: 45.000

Quantitat invertida el 2022  (1) =  25.000

Base de la deducció (quantitat invertida amb el límit de 43.200) (2) = 25.000

Import de la deducció: (25.000 x 5%) (3) = 1.250

Límit màxim de l'import (suma de la seva quota íntegra estatal i autonòmica) = 10.673

Notes a l'exemple:

(1) L'import dels rendiments nets d'activitats econòmiques obtinguts el 2022  que s'inverteixen en elements nous afectes es farà constar en la casella  [0833] de l'annex A.5 de la declaració. (Tornar)

(2) És l'import amb dret a deducció amb el límit de la base liquidable general positiva del   2022  que correspongui a tals rendiments i es consignarà en la casella  [0834] de l'annex A.5 de la declaració. (Tornar)

(3) L'import de la deducció no excedeix la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica de l'exercici  2022  per la qual cosa, en aquest cas, es consignarà en la seva totalitat en la casella  [0835] de l'annex A.5 de la declaració. (Tornar)

Atenció: en l'annex A.5 de la declaració, es farà constar en la casella  [0830] l'import dels rendiments nets d'activitats econòmiques obtinguts el 2021  que s'inverteixen el 2022  en elements nous afectes i en les caselles  [0831] i  [0832], respectivament, l'import amb dret a deducció i l'import de la deducció. D'igual manera quan es tracti de rendiments obtinguts el 2022  que s'inverteixen en aquell mateix exercici en elements nous afectes, es consignarà el seu import en la casella  [0833] i en les caselles  [0834] i  [0835], respectivament, l'import amb dret a deducció i l'import de la deducció.