Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Quantia i límits de la deducció

Normativa: Art. 27.15 Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

Quantia de la deducció

Els contribuents de l'IRPF que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa tindran dret a una deducció en la quota íntegra pels rendiments nets d'explotació que es destinin a la reserva per a inversions, sempre que aquests provinguin d'activitats econòmiques realitzades mitjançant establiments situats a les Canarias.

La quantia d'aquesta deducció és variable  i es determina aplicant el tipus mitjà de gravamen (suma dels tipus mitjans de gravamen general i autonòmic, caselles [0534] i [0535] de la declaració) a les dotacions  dels rendiments nets d'explotació de l'exercici que es destinin a la Reserva per a inversions a les Canarias, prevista en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

Vegeu també el Reial decret 1758/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, en matèries referents als incentius fiscals en la imposició indirecta, la reserva per a inversions a les Canarias i la Zona Especial Canària (BOE de 16 de gener de 2008).

Important: no podrà acollir-se al règim de la Reserva per a Inversions a les Canarias establert en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, la part del benefici obtingut en l'exercici d'activitats pròpies de la construcció naval, fibres sintètiques, indústria de l'automòbil, siderúrgia i indústria del carbó.

Límits de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 80 per 100 de la part de la quota íntegra que proporcionalment correspongui a la quantia dels rendiments nets d'explotació que provinguin d'establiments situats a les Canarias.

En tributació conjunta el límit màxim de la deducció s'aplica individualment a cadascun dels cònjuges, si ambdós tinguessin dret a la deducció, sense que com a resultat d'aquesta aplicació pugui resultar una deducció superior al 80 per 100 de la quota íntegra.