Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b) Requisits per a l'aplicació de la deducció

Normativa: Art. 27, apartats 3 a 14 i disposició transitòria vuitena Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

Per a l'aplicació d'aquesta deducció han de complir-se els requisits que a continuació es comenten:

 • Que el contribuent determini els rendiments nets de la seva activitat econòmica conforme al mètode d'estimació directa  i que aquests rendiments provinguin d'activitats realitzades mitjançant establiments situats a les Canarias.

 • Que la Reserva per a Inversions figuri comptabilitzada de forma separada, i que no es disposi d'ella ja que els béns en què s'hagi materialitzat hagin de romandre en l'empresa.

 • Que les quantitats destinades a aquesta reserva es materialitzin en el termini màxim de tres anys, comptats des de la data de meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa.

  No obstant això, el termini  és de quatre anys (en comptes de  tres anys)  per efectuar la materialització de les quantitats destinades a  la reserva per a inversions a les Canarias dotada amb beneficis obtinguts l'any 2016.

  La Llei 2/2022, de 24 de febrer, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentències (que substitueix tàcitament al Reial Decret llei 39/2020, de 29 de desembre), introdueix una nova disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, apartat del qual 1 amplia en un any (de tres a quatre anys) el termini màxim per materialitzar la reserva dotada amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats en l'exercici 2016.

  Respecte a aquesta ampliació tingui també en compte que com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada amb la COVID-19, van quedar suspesos els terminis per materialitzar la inversió i dotar la reserva materialitzada anticipadament, des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

  En conseqüència, el termini de materialització de reserves dotades el 2017 amb beneficis obtinguts en l'exercici 2016, podria finalitzar si escau en l'exercici 2022.

 • Que aquesta materialització es realitza  en la realització d'alguna de les inversions que es detallen en l'article 27.4 de la Llei 19/1994 (BOE de 30 de juliol).

  Les inversions que es detallen en l'article 27.4 de la Llei 19/1994 s'examinen en el seu apartat específic "Inversions on ha de materialitzar-se les quantitats destinades a la RIC" d'aquest Capítol.

 • Que els elements patrimonials en què es materialitzi la inversió estiguin situats o siguin rebuts en l'arxipèlag canari, que siguin utilitzats en el mateix, que estiguin afectes i siguin necessaris per al desenvolupament de les activitats econòmiques del contribuent, llevat en el cas dels que contribueixin a la millora i protecció del medi ambient canari. Inversions que es detallen en l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

  L'article 27.5 de la Llei 19/1994 determina a aquest efecte quins elements s'entendran situats i utilitzats en l'arxipèlag.

 • Que els actius en què s'hagi materialitzat la reserva per a inversions relacionades en les lletres A i C de l'article 27.4 de la Llei 29/1994, així com els adquirits en virtut del que disposa la lletra D de l'esmentat apartat 4 de l'article 27,  romanguin en funcionament en l'empresa del mateix contribuent durant cinc anys com a mínim , sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús. Quan la seva permanència fora inferior a aquest període, no es considerarà incomplert aquest requisit quan es procedeixi a l'adquisició d'un altre element patrimonial que el substitueixi pel seu valor net comptable, amb anterioritat o en el termini de 6 mesos des de la seva baixa en el balanç que reuneixi els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció i que romangui en funcionament durant el temps necessari per completar aquest període. En el cas d'adquisició de sòl, el termini serà de deu anys.

  Els contribuents que es dediquin a l'activitat econòmica d'arrendament o cessió a tercers per al seu ús d'immobilitzat podran gaudir de la reserva per a inversions, sempre que no existeixi vinculació, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris d'aquests béns, en els termes definits en l'article 18.2 de la LIS, ni es tracti d'operacions d'arrendament financer.

  Tractant-se d'arrendament de béns immobles, a més de les condicions previstes en el paràgraf anterior, hauran de complir-se els requisits establerts en el quart paràgraf de l'apartat 8 de l'article 27 de l'esmentada Llei 19/1994, de 6 de juliol.

  A l'efecte del còmput del termini de manteniment ha de tenir-se en compte que,  per a les inversions de l'article 27.4. A) i C), s'entendrà produïda la materialització, fins i tot en els casos de l'adquisició mitjançant arrendament financer, en el moment en què els actius entrin en funcionament.

Important: l'article únic.Un del Reial Decret llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 20 de desembre) va derogar l'apartat 10 de l'article 27 de la Llei 19/1994, per la qual cosa ja no és necessari que el contribuent present per via telemàtica el pla d'inversió dins els terminis de declaració de l'impost en el que es practiqui la deducció corresponent a la reserva per a inversions a les Canarias i a través del formulari que figurava en la pàgina de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet.

Incompliment dels requisits

Normativa: Art. 27.16 Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

La disposició de la reserva per a inversions amb anterioritat a la finalització del termini de manteniment de la inversió o per a inversions diferents de les previstes en l'apartat 4 d'aquest article, així com l'incompliment de qualsevol altre dels requisits establerts en aquest article, llevat del requisit de la seva comptabilització separada i de la informació que sobre el RIC ha de constar la memòria dels comptes anuals, donarà lloc a què el contribuent procedeixi a la integració, en la base imposable de l'IRPF de l'exercici en què ocorreguessin aquestes circumstàncies, de les quantitats que en el seu moment van donar lloc a la reducció d'aquella o a la deducció d'aquesta, sens perjudici de les sancions que resultin procedents.

En el cas de l'incompliment de l'obligació de l'exercici de l'opció de compra prevista en els contractes d'arrendament financer, la integració en la base imposable tindrà lloc en l'exercici en el que contractualment estigués previst que aquesta hagués d'haver-se exercitat.

Es liquidaran interessos de demora en els termes previstos en la Llei 58/2003 i en la seva normativa de desenvolupament.