Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C. Deducció per Inversions en adquisició d'actius fixos

Normativa: Art. 94 Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias

La deducció per inversions en elements de l'immobilitzat material és la regulada en la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, amb els percentatges incrementats i altres especialitats que estableix l'article 94 de la Llei 20/1991 per a les Canarias.

La raó de mantenir la seva aplicació és que aquesta deducció, que s'incloïa en el règim general de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978 de 27 de desembre, no figura actualment entre les deduccions per inversions del Capítol IV del Títol VI de la LIS, per la qual cosa, d'acord amb la  disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994 a la que es va fer referència amb anterioritat, al no existir una deducció equivalent en la LIS actual, es continua aplicant aquesta deducció conforme a la normativa vigent en el moment de la seva supressió. En aquest cas d'acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats que va derogar i va substituir a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats.

a. Actius fixos nous

Els contribuents poden deduir de la quota íntegra el 25 per 100 de l'import de les inversions en elements nous de l'immobilitzat material, exclosos els terrenys, afectes al desenvolupament de l'activitat econòmica  que siguin llocs a disposició del contribuent dins aquest període impositiu.

D'acord amb l'article 94.1.a) Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias (BOE de 8 de juny) els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per 100 als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals.

Es podran acollir a aquesta deducció les inversions realitzades en règim d'arrendament financer, a excepció dels edificis.

b. Actius fixos usats

Així mateix, els contribuents poden deduir de la quota íntegra el 25 per 100 de l'import de les inversions per a  l'adquisició de l'element d'actiu fix usat, que no hagués gaudit anteriorment d'aquesta deducció per inversions en elements de l'immobilitzat material.

Els actius fixos usats que donen dret a deducció han de pertànyer a alguna de les següents categories (Reial decret 241/1992):

 • Maquinària, instal·lacions i utillatge.

 • Equips per a processos d'informació.

 • Elements de transport interior i exterior, exclosos els vehicles susceptibles d'ús propi per persones vinculades directament o indirectament a l'empresa

Per tenir dret a aquesta deducció, l'adquisició de l'element d'actiu fix usat ha de  suposar una evident millora tecnològica per a l'empresa, havent de's acreditar aquesta circumstància, en cas de comprovació o investigació de la situació tributària del contribuent, mitjançant la justificació que l'element objecte de la deducció produirà o ha produït algun dels següents efectes:

 • Disminució del cost de producció unitari del bé o servei.

 • Millora de la qualitat del bé o servei.

c. Base de la deducció

La base de la deducció serà el preu d'adquisició o cost de producció.

d. Manteniment de la inversió

Serà requisit per al gaudi de la deducció per inversions que els elements romanguin en funcionament en l'empresa del mateix contribuent durant cinc anys, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització que s'apliqui  sigui inferior.

e. Justificació

El contribuent haurà de conservar a disposició de l'Administració Tributària certificació expedida pel transmitent en la que es faci constar que l'element objecte de la transmissió no ha gaudit anteriorment de la deducció per inversions ni del règim del Fons de Previsió per a Inversions.

f. Deduccions no aplicades per insuficiència de quota

Com a conseqüència de què les Canarias continuï aplicant la deducció per inversions en elements de l'immobilitzat material  ha de tenir-se en compte que, igual que a la resta de les modalitats de deduccions per inversió,  les quantitats no deduïdes per aquest concepte (inclosos els saldos de les deduccions pendents d'aplicació a 1 de gener de 2015) es podran aplicar, respectant els límits que els resultin d'aplicació, en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin els 15 anys immediats i successius.

g. Límits

El contribuent podrà deduir-se l'import de la deducció per inversions en actius fixos nous a les Canarias que sigui procedent tant de períodes impositius anteriors que estiguin pendents d'aplicació com del propi període impositiu, amb un doble límit:

 1. Un límit individual del 50 per 100 de l'esmentada quota.

  A aquells efectes indicar que el límit per a aquesta deducció, segons l'apartat 7 de la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, era del 15 per 100 de la quota íntegra més el diferencial mínim de 35 punts percentuals que estableix l'article 94 de Llei 20/1991.

  Aquest límit individual del 50 per 100 s'aplica tant a la deducció generada en el propi període impositiu com a les procedents de períodes impositius anteriors. I, en el cas del que existeixi un import de la deducció pendent, procedent de períodes anteriors, aquest es podrà aplicar tenint en compte, a més, el límit conjunt del 70 per 100 al que es fa referència a continuació.

 2. Un límit conjunt del 70 per 100, que es determina per aplicació del que disposa l'apartat 4 de la disposició transitòria onzena de la Llei 43/1995.

  L'esmentat apartat 4 de la disposició transitòria onzena de la Llei 43/1995 fixa un límit conjunt del 35 per 100 més el diferencial mínim de 35 punts percentuals que estableix l'article 94 de Llei 20/1991.

El límit de la deducció per inversions a les Canarias en actius fixos nous s'aplica, d'acord amb la Resolució del TEAC de 9 d'abril de 2015, Reclamació número  00/05445/2014,  recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri, sobre la totalitat de la quota íntegra i no únicament sobre la part de la mateixa que correspongui a rendiments de les activitats econòmiques exercides a les Canarias.

Atenció: en el cas de les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, els percentatges del 50 per 100 (individual) i del 70 per 100 (conjunt) s'eleven al 60 per 100 (individual) i 80 per 100 (conjunt), respectivament.