Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Normes comunes a les deduccions

a) Percentatges i límits per a l'aplicació de les deduccions de l'impost sobre societats

Normativa: Arts. 68.2 i 69.2 Llei IRPF

El percentatge de deducció que correspon a cada modalitat d'inversió i els límits (conjunt o específics) aplicables a les deduccions generades apareixen reflectits, respectivament, en el quadre  del Règim General de Deduccions  i en el quadre dels Règims Especials de Deduccions.

Aquests límits s'apliquen sobre la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica, en l'import total de les deduccions per inversió en empreses de nova o recent creació i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial.

b) Deduccions no aplicades en l'exercici per insuficiència de quota

Normativa: Art. 39.1 i disposició transitòria vint-i-quatrena LIS

Deduccions del propi exercici: d'acord amb l'article 39.1 de la LIS les quantitats corresponents al període impositiu no deduïts podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin els 15 anys immediats i successius. No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin els 18 anys immediats i successius.

Deduccions d'exercicis anteriors: les deduccions previstes en el Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, i en el Capítol IV del Títol VI del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, que estiguessin pendents d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que s'iniciï a partir d'1 de gener de 2015, podran deduir-se a partir d'aquest període impositiu, amb els requisits previstos en la seva respectiva normativa d'aplicació amb anterioritat a aquella data, en el termini i amb les condicions establertes en l'article 39 de l'actual Llei de l'impost sobre Societats.

c) Supòsits d'ajornament del còmput dels terminis

Normativa: Art. 39.1 LIS

El còmput dels terminis per a l'aplicació de les deduccions podrà diferir-se fins al primer exercici en què, dins el període de prescripció, es produeixin resultats positius, en els següents casos:

  1. En les entitats de nova creació.

  2. En les entitats que sanegin pèrdues d'exercicis anteriors mitjançant l'aportació efectiva de nous recursos, sense que es consideri com a tal l'aplicació o capitalització de reserves.

d) Incompatibilitats

Normativa: Art. 39.4 LIS

Com a regla general, una mateixa inversió no podrà donar lloc a l'aplicació de més d'una deducció pel mateix contribuent llevat de disposició expressa, ni podrà donar lloc a l'aplicació d'una deducció en més d'un contribuent.

e) Manteniment de les inversions

Normativa: Art. 39.5 LIS

Els elements patrimonials afectes a les deduccions hauran de romandre en funcionament durant 5 anys o 3 anys, si es tracta de béns mobles, o durant la seva vida útil si fora inferior.

En el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, aquest requisit s'entén complert en la mesura que la productora mantingui el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sens perjudici de la seva facultat per comercialitzar totalment o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers.

f) Prescripció del dret per comprovar les deduccions

Normativa: Art. 39.6 LIS

El dret de l'Administració per iniciar el procediment de comprovació de les deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la LIS previstes en aquest apartat aplicats o pendents d'aplicar prescriurà als 10 anys a comptar de l'endemà a aquell en què finalitzi el termini establert per presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seva aplicació.

Transcorregut aquest termini, el contribuent haurà d'acreditar les deduccions de la qual aplicació pretengui, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant l'esmentat termini al Registre Mercantil.

g) Altres condicions i requisits generals d'aplicació

Les deduccions comentades en aquest apartat únicament resulten aplicables als contribuents que exerceixin activitats econòmiques i determinin el rendiment net de les mateixes en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats.

No obstant això, les deduccions pendents d'aplicar procedents d'inversions realitzades en exercicis anteriors en els que el contribuent hagi estat inclòs en el mètode d'estimació directa i hagi complert els requisits establerts a l'efecte, podran deduir-se en aquesta declaració i fins a la terminació del termini legal concedit per això, encara que els contribuents titulars estiguin acollits en aquest exercici al mètode d'estimació objectiva.

Important: els contribuents de l'IRPF, socis de societats civils a les que hagués resultat d'aplicació el règim d'atribució de rendes i que van adquirir a partir d'1 de gener de 2016 la condició de contribuents de l'impost sobre societats, podran seguir aplicant en la seva quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques previstes en l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF que estiguessin pendents d'aplicació a 1 de gener de 2016 en els termes previstos en l'article 69 de la Llei de l'IRPF, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la  LIS (disposició transitòria trentena Llei IRPF ).