Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions generals i autonòmiques aplicables el 2022

Normativa: Arts. 67 i 77 Llei de l'IRPF

Una vegada determinades les quotes íntegres, estatal i autonòmica, la fase liquidatòria següent de l'IRPF té per objecte determinar les respectives quotes líquides, estatal i autonòmica. Per fer-ho, han d'aplicar-se sobre l'import de les quotes íntegres els següents grups de deduccions:

1. Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori

A partir de l'1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual. No obstant això, per a aquells contribuents que, abans d'aquella data, haguessin adquirit el seu habitatge habitual o satisfeta quantitats per a la seva construcció, ampliació, rehabilitació o realitzat obres per raons de discapacitat en aquesta (a excepció de les aportacions a comptes habitatge) i haguessin gaudit d'aquest benefici fiscal, s'estableix un règim transitori que els permet continuar practicant la deducció en les mateixes condicions en què l'estaven fent.

Per a tals contribuents la quantia de la deducció per inversió en habitatge habitual es desglossarà en dos trams: un, estatal i un altre, autonòmic.

  • El tram estatal, import del qual es calcula d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF en la redacció vigent fins al 31 de desembre de 2012, s'aplicarà  en la seva totalitat a minorar la quota íntegra estatal.

  • El tram autonòmic  import del qual ve determinat pel que estableix l'article 78 de la Llei de l'IRPF en la redacció vigent fins al 31 de desembre de 2012, s'aplicarà  en la seva totalitat a minorar la quota íntegra autonòmica.

El percentatge a aplicar serà bé l'aprovat per cadascuna de les Comunitats Autònomes conforme a l'article 46 de la Llei 22/2009, de 18 desembre o, si no, els percentatges establerts en l'article 78.2 de la Llei de l'IRPF en la redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

2. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Els contribuents poden deduir íntegrament de la quota íntegra estatal l'import que correspongui per la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació que regula l'article 68.1 de la Llei d'IRPF, quan compleixin els requisits i condicions exigides per gaudir d'aquest nou incentiu.

3. Deduccions generals de normativa estatal

Les deduccions que es relacionen a continuació, de la qual regulació es conté en la pròpia Llei de l'IRPF (article 68. 2, 3, 4 i 5) i, en relació amb el règim transitori de la deducció per lloguer d'habitatge habitual, en la disposició transitòria quinzena que remet, al seu torn, quant a la seva regulació per als contribuents que tinguin dret a aquest règim transitori a la normativa de la Llei de l'IRPF vigent a 31 de desembre de 2014, poden ser aplicades, amb caràcter general, per tots els contribuents que compleixin els requisits legalment exigits per tenir dret a les mateixes, independentment de la Comunitat Autònoma de règim comuna en la que hagin residit durant 2022, amb l'excepció de les especialitats que es deriven de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla i, com a novetat aquest any 2022,  per rendes obtingudes pels  contribuents amb residència habitual i efectiva en la illa de La Palma.

  • Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial

  • Deduccions per donatius i altres aportacions

  • Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

  • Deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma (només aplicable en els exercicis 2022 i 2023).

  • Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial.

  • Deducció per lloguer de l'habitatge habitual. Règim transitori

L'import d'aquestes deduccions es reparteix de la següent manera:

  • El 50 per 100 de l'import total s'aplica a minorar la quota íntegra estatal.

  • El 50 per 100 de l'import total s'aplica a minorar la quota íntegra autonòmica.

4. Deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges

Les següents deduccions s'introdueixen des del 6 d'octubre de 2021 amb caràcter temporal, aplicant-se el 2021, 2022 i 2023 les dues primeres i la tercera estenent-se també a 2024: 

a. Deducció per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració.

b. Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable.

c. Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial.

L'import d'aquestes deduccions recau sobre la  quota íntegra estatal després de restar l' import de  la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista en l'article 68.1 Llei de  l' IRPF i el 50 per 100  de l'import total de les deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial,  per donatius i altres aportacions, per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla,  per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma  i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial previstes en els apartats  2, 3, 4, i 5 de l'article 68 de la Llei de l'IRPF.

5. Deduccions autonòmiques

Les Comunitats Autònomes de règim comuna, fent ús de les competències normatives assumides en relació amb la part cedida de l'IRPF, han aprovat deduccions autonòmiques que únicament podran aplicar els contribuents que, complint els requisits establerts per tenir dret a les mateixes, hagin residit durant l'exercici 2022 en els seus respectius territoris.

L'import d'aquestes deduccions s'aplica totalment a minorar la quota íntegra autonòmica.

Important: l'aplicació de les deduccions generals i autonòmiques no podrà donar lloc a una quota líquida negativa. Les deduccions generals que no puguin ser aplicades per insuficiència de quota íntegra estatal, no podran deduir-se de la quota íntegra autonòmica. De la mateixa manera, les deduccions autonòmiques que no puguin ser aplicades per insuficiència de la quota íntegra autonòmica, no podran deduir-se de la quota íntegra estatal.

Finalment, el contribuent haurà de conservar en poder seu els justificants de les deduccions practicades per a qualsevol comprovació per part de l'Administració tributària, sense que sigui necessari que adjunti a la seva declaració els justificants de les deduccions practicades.

6. Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu

Aquesta deducció s'introdueix, des d'1 de gener de 2018, a favor d'aquells contribuents de l'IRPF, integrants d'una unitat familiar en la que un dels seus membres resideixi en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant aquesta deducció s'equipara, quan sigui més favorable, la quota a pagar per aquests contribuents residents a Espanya a la que els correspondria en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya i haguessin optat per tributar conjuntament.

L'import d'aquesta deducció no es reparteix al 50 per 100 entre la quota íntegra estatal i autonòmica, sinó que minora cadascuna d'elles en la forma que estableix la disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei de l'IRPF i que es comenta en l'apartat referit a aquesta deducció.