Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adopció de fills en l'àmbit internacional

Normativa: Art. 12 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia de la deducció

600 euros per cada fill adoptat durant el període impositiu en el que s'hagi inscrit l'adopció en el Registre Civil, sempre que es tracti d'una adopció de caràcter internacional.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que es tracti d'una adopció de caràcter internacional.

  A aquests efectes s'entendrà que l'adopció té caràcter internacional quan així resulti de les normes i convenis aplicables a aquesta matèria.

 • Que la suma  de les bases imposables general i de l'estalvi  del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 80.000 euros en tributació individual.

  • - 100.000 euros en tributació conjunta.
 • Quan siguin dos els contribuents que tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es distribuirà per parts iguals.

  Ara bé, si un dels adoptants no pot aplicar la deducció per superar les bases imposables establertes a l'efecte l'altre podrà aplicar l'import total de la deducció.

Incompatibilitat

Aquesta deducció no és compatible amb l'aplicació de la deducció autonòmica “Per naixement o adopció de fills o acolliment familiar de menors ”.